مصطفي حيدري

 

  
 

 

 

نام و نام خانوادگي: مصطفي حيدري

نام پدر: غلامعباس

E-Mail: baradaran5@yahoo.com

E-Mail: heydari@shomal.ac.ir

 

 

 زمينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي:

پردازش صوت: غني سازي سيگنالهاي گفتار، نهان سازي سيگنالهاي صوتي.

پردازش تصوير: قطعه بندي تصاوير.

 

 دروس ارائه شده (از سال 83 تاكنون):

مدارهاي الكتريكي، مدارهاي الكترونيكي، مدارهاي مجتمع خطي، ريز پردازنده (ميكروپروسسور)، تكنيك پالس،  نرم افزارهاي كاربردي (VHDL)، كنترل كننده هاي صنعتي، ابزار دقيق، سيستمهاي صنعتي، سيستمهاي مخابراتي آنالوگ، اصول تجهيزات سيستمهاي داده اي و آزمايشگاه هاي مدارهاي مجتمع خطي، دستگاههاي جانبي، ريزپردازنده، تكنيك پالس، ابزار دقيق و مدارهاي الكتريكي

 

 

 

 
 

 

© Shomal University.