اعضاي هيات علمي كتابخانه ديجيتال   آزمون های بین المللی    سامانه خدمات آموزشي    صفحــه اصلی
Mail Server FTP Server ارتقـــاء پایه مهندسی اتوماسیـــون اداری اتوماسیون تغذیه
دانشکده علوم ورزشــي دانشکده فنی و مهندسی دانشکده علوم انســانی و اجتمــاعی
 

 

 

 

 


گروه آموزشی علوم ورزشي:
مديريت ورزشي - مديريت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی  / دکتری / سال اخذ 1391
فيزيولوژي ورزشي - فعالیت بدنی و تندرستی / کارشناسی ارشد / سال اخذ 1393
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي کاربردی / کارشناسی ارشد / سال اخذ 1393
مديريت ورزشي - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی / کارشناسی ارشد / سال اخذ 1393
علوم ورزشي ـ  علوم زیستی ورزش / كارشناسي / سال اخذ 1393
علوم ورزشي ـ مديريت و برنامه ريزي / كارشناسي ناپيوسته / سال اخذ 1385
علوم ورزشي / كارداني پيوسته / سال اخذ 1390
     جهت مشاهده وب سایت گروه علوم ورزشي http://www.sportshomal.com را کلیک نمایید.

 

 

                         دانشگاه شمال، آمل، مازندران، ایران / کد پستی :  84596 - 46161            تلفن: 13-44203710 -011            فکس: 44203755 -011