اعضاي هيات علمي كتابخــانه ديجيتال   آزمون های بین المللی    سامانه خدمات آموزشي    صفحــه اصلی
Mail Server FTP Server ارتــقاء پایه مهندسـی اتوماسیــون اداری اتوماسیون تغذیه
دانشکده علوم ورزشـي دانشکده فنی و مهندسی دانشکده علوم انســانی و اجتمــاعی


گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر:

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک / کارشناسی ارشد / سال اخذ 1395
مهندسي كامپيوتر - فناوری اطلاعات / کارشناسی / سال اخذ 1394
مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر / کارشناسی
ناپيوسته / سال اخذ 1383
مهندسي كامپيوتر - نرم افزار / کارشناسی / سال اخذ 1375

گروه آموزشی مهندسی برق:                                                 
مهندسي  برق - سیستم های قدرت / کارشناسی ارشد / سال اخذ 1395
مهندسي پزشکی - بیوالکتریک / کارشناسی / سال اخذ 1394
مهندسي ورزش/ کارشناسی / سال اخذ 1394
مهندسي برق/ کارشناسی / سال اخذ 1387
مهندسي تكنولوژي برق‌-قدرت/ کارشناسی / سال اخذ 1389
مهندسي تكنولوژي برق‌-الكترونيك/ کارشناسی / سال اخذ 1387

گروه آموزشی مهندسی صنایع:
مهندسي صنایع - لجستیک و زنجیره تامین/ کارشناسی ارشد/ سال اخذ 1394
مهندسي صن
ایع - سیستم های اقتصادی و اجتماعی / کارشناسی ارشد/ سال اخذ 1393
مهندسي صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری/ کارشناسی ارشد/ سال اخذ 1388
مهندسي صنایع / کارشناسی / سال اخذ 1389

گروه آموزشی مهندسی عمران:                      
مهندسي  عمران - حمل و نقل / دکتری / سال اخذ 1394
مهندسي عمران - حمل و نقل / کارشناسی ارشد/ سال اخذ 1389 ( تغییر نام 1393)
مهندسي عمران - راه و ترابري / کارشناسی ارشد/ سال اخذ 1393
مهندسي عمران - سازه / کارشناسی ارشد/ سال اخذ 1384
مهندسي عمران - زلزله / کارشناسی ارشد/ سال اخذ 1392
مهندسي عمران  - نقشه برداري/ کارشناسی / سال اخذ 1393
مهندسي عمران  / کارشناسی / سال اخذ 1389
مهندسي اجرایی عمران / کارشناسی ناپيوسته / سال اخذ 1394

گروه آموزشی مهندسي شیمی:      
مهندسي  شیمی - صنایع غذایی / کارشناسی ارشد / سال اخذ 1395
مهندسي شیمی - فرایندهای جداسازی / کارشناسی ارشد / سال اخذ 1394
مهندسي شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست / کارشناسی ارشد / سال اخذ 1393 ( تغییر نام 1394)
مهندسي شیمی - مهندسی پلیمر / کارشناسی ارشد / سال اخذ 1390
مهندسي شیمی / کارشناسی / سال اخذ 1389

گروه آموزشی مهندسی معماری:
طراحی صنعتی / کارشناسی / سال اخذ 1395
مهندسي معماري / کارشناسی ارشد/ سال اخذ 1393
مهندسي شهرسازی / کارشناسی / سال اخذ 1393
معماري داخلي/ کارشناسی / سال اخذ 1393
مهندسي معماري / کارشناسی / سال اخذ 1388
علمي - كاربردي معماري / کارشناسی ناپيوسته/ سال اخذ 1385

گروه آموزشی مهندسي منابع طبيعي:                      
مهندسي منابع طبیعی - محیط زیست / کارشناسی / سال اخذ 1386

گروه آموزشی مهندسي مکانیک:                      
مهندسي مکانیک / کارشناسی / سال اخذ 1390
 

                         دانشگاه شمال، آمل، مازندران، ایران / کد پستی :  84596 - 46161         تلفن: 13-44203710 -011        فکس: 44203755 -011