سعید  امام قلی زاده

 

                          سعید  امام قلی زاده

 

 

  

 

نام و نام خانوادگی: سعید امام قلی زاده
تاريخ تولد :4/3/1362
رتبه علمی : استادیار گروه مدیریت
آدرس: آمل، سه راهی امام زاده عبدالله، دانشگاه شمال، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت
موبایل:989111197213+مشاهده سوابق تحصيلي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي

 
 

 

 

 

 

 

 

© Shomal University.