دکتر سید غلامرضا شیرازیان                      

 

     
 نام: سيد غلامرضا
نام خانوادگي: شيرازيان
پست الكترونيك:
reza@shirazian.org

     

   سوابق علمي تحصيلاتي :

 •  1360 دكتري مهندسي عمران با گرايش مهندسي و برنامه ريزي حمل و نقل - دانشگاه آبرن ، آمريكا

 •  1356 فوق ليسانس مهندسي عمران با گرايش مهندسي و برنامه ريزي حمل و نقل- دانشگاه ايالتي آيوا، آمريكا

 • 1354 ليسانس عمران - دانشگاه شيراز، ايران

 • 4 1348 ديپلم رياضي - دبيرستان دكتر شريعتي مشهد

 

علایق پژوهشی :

 • بررسی تعیین فاکتورهای مهم در مدل سازی انتخاب وسائط نقلیه برقی و هیبریدی درایران

 • کاربرد سیستم های چند کاربردی (multi attribute)، مدیریتی، اقتصادی، فنی، اجرایی در انتخاب بین قطار سریع السیر و حمل و نقل هوایی در مسیر تهران – مشهد

 • ارزیابی سرمایه گذاری در ترغیب به احداث پیاده رو و دوچرخه راهها در شهر تهران از دیدگاه اقتصادی ، اجتماعی ، ریسک پذیری و سلامتی مردم

 • تحلیل ریسک پذیری "خواب آلودگی" در تصادفات جاده ای

 • مدل تحلیل اثرات تبدیل فرودگاهها به شهر فرودگاهی در اقتصاد منطقه و کشور از دیدگاه اقتصادی ، اجتماعی مطالعه موردی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

 • مدل امکان سنجی خطوط هواییارزان قیمت برای کشور

 • نقش حمل و نقل هوایی در شکل گیری قدرت نرم در کشورهای منطقه وتعیین جایگاه ایران

   

    سوابق تجربي :

مسئوليت هاي قانون گزاري/مديريتي

 • 1379- 1375 نماينده مجلس شوراي اسلامي از شهرستان مشهد

 • 1379-1375  عضو كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري(حمل و نقل)

 • 1379-1377  رئیس کانون مهندسین مجلس شورای اسلامی

 • 1378-1377  رئيس گروه دائمي مسكن اسكان بشر وابسته به بین المجالس مجالس جهان

 • 1379-1376  رئیس كانون حمايت از ايرانگردي و جهانگردي مجلس شوراي اسلامی

 • 1379-1375  رئیس انجمن دوستی ایران و لهستان در مجلس شورای اسلامی

 • 1379-1375  نايب رئيس انجمن حمايت از تكنولوژي مجلس شوراي اسلامي( دانشگاهی  و آموزشی )

 •  1379-1376  نايب رئيس انجمن فرهنگيان مجلس شوراي اسلامي(دانشگاهی و  آموزشی)

 

مسئوليت هاي مديريتي / برنامه ريزي/ اجرایی

 • 1390 – 1387 مجري طرح توسعه فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) (حمل و نقل)

 • 1379-1377   عضو كميسيون حمل و نقل شوراي عالي شهرسازي(حمل و نقل)

 • 1378-1377  عضو كميسيون اقتصاد وزارت مسكن و شهرسازي(اقتصادی و بانکی)

 • 1376-1373  مشاور معاونت امور مدارس غیر انتفاعی وزارت اموزش و پرورش(دانشگاهی و  آموزشی)

 • 1374-1373  عضو شوراي برنامه ريزي امور زنان رياست جمهوري

 • 1374-1371  مشاور رئيس سازمان هواپيمايي كشوري(حمل و نقل)

 • 1371-1369  عضو هیات مدیره سازمان ترافیک تهران(حمل و نقل)

 • 1373-1371  مشاور وزیر برنامه وبودجه (اقتصادی و بانکی)

 • 1370-1365  مشاور وزير راه و ترابري(حمل و نقل)

 • 1369-1365  مجري طرح فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) (حمل و نقل)

 • 1363-1362 معاون امور زيربنايي سازمان برنامه  و بودجه كشور(حمل و نقل) (اقتصادی و بانکی)

 • 1369-1367 معاون امور زيربنايي و معاون هماهنگي و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه كشور(حمل و نقل) (اقتصادی و بانکی)

 • 1364-1363  مديرعامل شركت خدمات مديريت بنياد مستضعفان(بانکی و اقتصادی)

 • 1375-1360  عضو شوراي برنامه ريزي حمل و نقل كشور در برنامه هاي اول و دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
  (حمل و نقل)

 • 1361-1360 و 1364-1363 عضو كميسيون ترافيك شهرداري مشهد(حمل و نقل)

 • 1362-1360  رئيس سازمان برنامه و بودجه خراسان(اقتصادی و بانکی)

 • 1362-1360 مديرعامل شركت مهندس مشاور طوس مشاوران

 • 1360-1360  كارشناس امور پيمانكاران سازمان برنامه و بودجه خراسان


 
   سوابق تدريس و تحقيق :

 • 1390 تاکنون عضو زیرکارگروه حمل و نقل هوایی از بخش راه و ترابری شورای برنامه ریزی  آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فن اوری(حمل و نقل)

 • 1388 تاکنون عضو شورای عمران و حمل و نقل شورای علوم تحقیقات و فن آوری (عتف) وزارت علوم تحقیقات و فن اوری (حمل و نقل)

 • 1379-1378  عضو ستاد مرکزی تهیه دومین طرح جامع حمل و نقل کشور(حمل و نقل)

 • 1371 تاکنون استاد راهنماي 8 پايان نامه دكتري در موضوعات مربوط به حمل و نقل(حمل و نقل)(دانشگاهی و  آموزشی)

 •  1362 تاكنون استاد راهنماي بیش از 102 پايان نامه فوق ليسانس در موضوعات مربوط به حمل و نقل(حمل و نقل)

 • 1379-1375   رئيس گروه حمل و نقل فرهنگستان و ادب فارسي(حمل و نقل)

 • 1378-1377 عضو شوراي تحقيقات سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور(حمل و نقل)

 • 1379 عضو هیات موسس انجمن حمل و نقل ریلی ایران(حمل و نقل)

 • 1379-1378  رئيس گروه علمي چهارمين و پنجمين كنفرانس مهندسي ترافيك ايران (شهرداري تهران) (حمل و نقل)

 • 1378-1375  عضو هيأت علمي اولين و دومین و سومين كنفرانس مهندسي ترافيك ايران (شهرداري تهران) (حمل و نقل)

 • 1378-1371عضو شورای تحقیقات و مطالعات وزارت راه و ترابری(حمل و نقل)          

 • 1375-1374 مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات حمل و نقل دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت(حمل و نقل)

 • 1373-1371 عضو گروه برنامه ریزی عمرانی وزارت فرهنگ واموزش عالی

 • 1373-1371 عضو ودبیر کمیته گزینش استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی(دانشگاهی و  آموزشی)

 • 1373-1371  عضو شوراي تحقيقات سازمان هواپيمايي كشور(حمل و نقل) (دانشگاهی و  آموزشی)

 • 1373-1370  مجري طرح جامع شبكه فرودگاهي و حمل و نقل هوايي كشور(حمل و نقل) (دانشگاهی و  آموزشی)

 • 1372-1370 مشاور امور زیر بنایی استانداری زنجان

 • 1371-1370 معاون آموزشي دانشگاه كيش(دانشگاهی و  آموزشی) 

 • 1371-1370 عضو شورای عالی پزوهش کمیته امداد امام خمینی(دانشگاهی و آموزشی)

 • 1374-1370 عضو هيأت امناء منطقه  شمال شرقی دانشگاه هاي فردوسی وتربیت معلم سبزوارومجتمع دانشگا بیرجندو مجتمع اموزش عالی سمنان و مجتمع اموزش عالی شاهرود ودانشکده علوم پایه دامغان(دانشگاهی و  آموزشی)

 • 1373-1371 عضو شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه تربیت مدرس(دانشگاهی و  آموزشی)

 • 1373-1371 مشاور طرح و برنامه  دانشگاه تربیت مدرس(دانشگاهی و  آموزشی 

 • 1373-1371 مشاور برنامه ریزی مدیر عامل شرکت پخش البرزو عضو هیات تحریریه نشریه پیام پخش البرز(اقتصادی و بانکی)

 • 1371-1369 معاون مركز مديريت و بهره وري ايران(دانشگاهی و  آموزشی)

 • 1371-1369 رئيس دانشگاه بين المللي امام خميني(دانشگاهی و  آموزشی)

 •  1369-1367  عضو شورای  آموزشی ومالی واداری دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی وتوسعه وزارت برنامه و بودجه و دانشگاه تهران(دانشگاهی و  آموزشی)

 • 1379-1367  سر دبیر نشریه جاده(دانشگاهی و  آموزشی)

 • 1368-1367عضو هيأت علمي دومين كنفرانس حمل و نقل ايران( وزارت راه و ترابري ) (حمل و نقل) (دانشگاهی و  آموزشی)

 • 1369-1365 مجري طرح جامع انرژي ايران(دانشگاهی و  آموزشی)

 • 1370-1365 مجري طرح جامع حمل و نقل ايران(حمل و نقل) (دانشگاهی و  آموزشی)

 • 1366-1365 مشاور شرکت سهامی حمل ونقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران(حمل و نقل)

 • تا كنون- 1360 عضو هيأت علمي دوره هاي فوق ليسانس و دكتري در دانشگاه هاي مشهد ،علامه طباطبايي، اميركبير،آزاد و علم و صنعت ايران و دانشگاه شمال(دانشگاهی و  آموزشی)

 • 1360-1355 دستيار تحقيق و تدريس در دانشگاههاي ايالتي آيوا، فلوريدا، آبرن آمريكا(دانشگاهی و  آموزشی)

     مسئوليت هاي مالي/سرمايه گذاري

 • 1376-1374 مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان(اقتصادی و بانکی)

 • 1375-1373 مديرعامل شركت سرمايه گذاري رائد(اقتصادی و بانکی)

 • 1373-1371 مشاور امور شرکتهای سازمان بازنشستگی کشوری(اقتصادی و بانکی)

 • 1365-1364 مدير سرمايه گذاري بانك استان خراسان(اقتصادی و بانکی)

 • 1365-1362 عضو شوراي تحقيقات اقتصادي كميته امداد امام خميني(اقتصادی و بانکی)

 • 1367-1362 عضو هيأت مديره مؤسسه مالي اعتباري بنياد مستضعفان(اقتصادی و بانکی)

 

   فعاليت هاي غيردولتي :

 • 1390-1392  مدیر عامل شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

 • 1387– 1380 مديرعامل شركت تجاري امير ، ساختماني شيراز و مشاوره مهندسين ماهي خاويار فلوريدا در آمريكا

 • 1380-1378 عضو هيأت مؤسس و قائم مقام انجمن همكاريهاي بين المللي ايرانيان

 • 1380-1378 عضو هيأت مؤسس و قائم مقام انجمن همكاريهاي علمي-صنعتي ايران و كشورهاي CIS 1380-1377رئيس هيأت مديره جمعيت آفتاب
  (جامعه عاري از اعتياد )

 • 1380-1376 رئيس جامعه مهندسين حمل و نقل ايران(حمل و نقل)

 • 1378-1376 مؤسس و رئيس هيأت مديره دانشگاه غيردولتي غيرانتفاعي ابن سينا(دانشگاهی و  آموزشی)

 • 1376-1373 عضو هیئت مؤسس دانشگاه غيردولتي شمال(دانشگاهی و  آموزشی)

 • 1379-1371 مؤسس و رئيس هيأت مديره مؤسسه آموزشي و پرورشي ابن سينا(دانشگاهی و  آموزشی)

 • 1390-1368 رئيس هيأت مديره شركت حمل و نقل بين المللي شاران(حمل و نقل)

 

   تأليفات :

 • تكنيك هاي جمعيت سنجي

 • برنامه ريزي منطقه اي

 • تكنيك هاي برنامه ريزي توسعه

 • مجری و محقق گزارشات طرح جامع حمل و نقل كشور

 • مجری و محقق گزارشات طرح جامع انرژي كشور

 • مجری و محقق گزارشات طرح جامع شبكه فرودگاهي و حمل و نقل هوايي كشور

 • انتخاب، داستاني از اقتصاد آزاد و حمايتي در شرف چاپ

 • طراحی شهری بر مبنای سفر در شرف چاپ

 • ارائه مقالات متعددی مربوط به حمل و نقل در سمینارها و مطبوعات داخلی و خارجی

 

 

 


 

© Shomal University.