سيد محمد سيد پور لاکمه سری

 

  
 

نام  و نام خانوادگي: سيد محمد سيد پور لاکمه سری
فرزند:  سيد مرتضي
متولد: 1/1/1356 نوشهر
شماره شناسنامه: 10 
آدرس الکترونيکی :  s.m.seyedpoor@shomal.ac.ir    ,   s.m.seyedpoor@gmail.com   
وضعيت استخدامي : عضو هيات علمي دانشگاه شمال، مازندران، آمل


 

   سوابق تحصيلي:  

1388- دکتری عمران- سازه - دانشگاه شهید باهنر کرمان

عنوان رساله دکتری: طرحي بهینه شكل سد های قوسی با استفاده از روشهای پیشرفته بهینه سازییی

English Title: Shape Optimum Design of Arch Dams using Advanced Optimization Methods

استاد راهنما: دکتر جواد سلاجقه

استاد مشاور: پرفسور عيسي سلاجقه

1383-کارشناسي ارشد عمران- سازه - دانشگاه شهيد باهنرکرمان

عنوان پايان نامه: طرح بهينه پيونده هاي کروي توخالي(NS) در سازه هاي فضاکار

English Title: Optimum Design of Spherical Joints for Space Structures

استاد راهنما: دکتر جواد سلاجقه

استاد مشاور: پرفسور عيسي سلاجقه

1379-کارشناسي عمران- عمران از دانشکده فني و مهندسي دانشگاه مازندران- بابل

1374- ديپلم رياضي- نوشهر
 

  مقالات فارسي منتشر شده: 

1- سلاجقه، جواد.، سيد پور، سيدمحمد.، " طرح بهينه پيونده هاي کروي توخالي(NS) در سازه هاي فضاکار" ، اولين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شريف، ارديبهشت 1383.

2- سيدپور، سيد محمد.، تقوي، علي.، " ارزيابي طيف طرحي آيين نامه 2800 و عملکرد سازه هاي طراحي و ساخته شده بر اساس اين آيين نامه در زلزله بم" ، همايش زلزله بم، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، تير 1383.

3- سلاجقه، جواد.، سيد پور، سيدمحمد.، و يزدان پناه شاه آبادي، احمد.، " تطبيق خرابي ساختمانهاي شهر بم با ضوابط آيين نامه اي" ، همايش زلزله بم، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، تير 1383.

4- سلاجقه، عيسي.، سلاجقه، جواد.، سيد پور، سيدمحمد. و قلي زاده قلعه عزيز، سعيد.، " تقريب سازي فرکانسهاي طبيعي سد هاي قوسي با استفاده از شبکه هاي عصبي RBF  وBP "، دومين کنفرانس جدار نازک ايران، کرمان، زمستان 84.   

5- سلاجقه، عيسي.، سلاجقه، جواد.، قلي زاده قلعه عزيز، سعيد. و سيد پور، سيدمحمد.، " تقريب سازي بار نهايي پيونده  NS با استفاده از شبکه عصبي موجکي "، دومين کنفرانس جدار نازک ايران، کرمان، زمستان 84.  

6-  سلاجقه، عيسي.، راسخي، علي رضا. و سيد پور، سيدمحمد.، " طرح بهينه پيونده آكام فلز در سازه‌هاي فضاكار"، اولين کنفرانس بين المللي سازه هاي فضاکار ايران، تهران، خرداد 86 .  

7- طاالبیان، سید رضا.، سیدپور، سید محمد.، قلی زاده، سعید.، " طرح بهینه سازه های فضاکار با استفاده از روش تقریب سازی تصادفی مبتنی بر آشفته سازی همزمان"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران، اردیبهشت 87 .  
 

  مقالات كنفرانسي (انگليسي) منتشر شده:  

1-       Salajegheh, J. , Salajegheh, E. and S.M. Seyedpoor, "Optimum Design of Socket Joint Systems for Space Structures using Second Order Approximation", Civil-Comp Conferences, Rome, August 2005.

2-       J. Salajegheh, E. Salajegheh, S. Gholizadeh and S.M. Seyedpoor, "Optimum Design of Arch Dams with Frequency Constraints using Wavelet Neural Networks ", Civil-Comp Conferences, ECT 2006, Las Palmas, Spain, September 2006.

3-       J. Salajegheh, E. Salajegheh, S.M. Seyedpoor and S. Gholizadeh "Optimum Design of Arch Dams using a Combination of Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation and genetic algorithm", Civil-Comp Conferences, St. Julians, Malta18-21 September 2007.

4-       J. Salajegheh, E. Salajegheh, S.M. Seyedpoor and S. Gholizadeh "Optimum Design of Arch Dams subject to Response Spectrum Analysis using Artificial Intelligent Methods", 7th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, COEX Seoul, 21-25 May, Korea, 2007.

5-       Salajegheh, J., Salajegheh, E., Seyedpoor, S.M., Gholizadeh, S. "Optimum design of arch dams including hydrodynamic effects for earthquake loading using simultaneous perturbation stochastic approximation method". Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Edited by: Topping, B.H.V., Athens, Greece, 2008.

 

  مقالات علمي- پژوهشي  

1-       Salajegheh, J. , Salajegheh, E. and S.M. Seyedpoor, "Optimum Design of Socket Joint Systems for Space Structures using Second Order Approximation", International Journal  of Space Structures, Vol. 23, No. 1, pp. 35-43, 2008.

2-       D. Hamidian and S.M. Seyedpoor, Structural Optimization using the Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation Algorithm, Journal of Algorithms and Computational Technology, Vol. 3, No. 3, pp. 407-424,  2009.

3-       Fallahian, S., Hamidian, D. and Seyedpoor, S.M., Optimal design of structures using the Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation Algorithm, International Journal of Computational Methods, Vol. 6, No. 2, pp. 229-245,  2009.

 

  مقالات علمي نمايه شده توسط ISI   

1-       Seyedpoor, S.M. and Gholizadeh S., "Optimum shape design of arch dams by a combination of simultaneous perturbation stochastic approximation and genetic algorithm methods", Advances in Structural Engineering, Vol. 11, No. 5, pp. 501-510, 2008.

2-       Seyedpoor, S.M., Salajegheh, J., Salajegheh, E., Golizadeh, S. "Optimum shape design of arch dams for earthquake loading using fuzzy inference system and wavelet neural networks", Engineering Optimization, Vol. 41, No. 5, pp. 473-493, 2009.

3-       Seyedpoor, S.M. and Salajegheh, J. "Adaptive neuro-fuzzy inference system for high-speed computing in shape optimal design of arch dams subjected to earthquake loading", Mechanics Based Design of Structures and Machines, Vol. 37, No. 1, pp. 31-59, 2009.

4-       Seyedpoor, S.M., Gholizadeh, S. and Talebian, S.R. "An efficient structural optimization algorithm using a hybrid version of particle swarm optimization with simultaneous perturbation stochastic approximation", Civil Engineering and Environmental Systems (In Press).

5-       Salajegheh, E., Salajegheh, J., Seyedpoor S.M. and Khatibinia M. "Optimal design of geometrically nonlinear space trusses using adaptive neuro-fuzzy inference system", Scientia Iranica, Transaction A: Civil Engineering Vol. 16, No. 5, pp 403-414, 2009.

6-       Seyedpoor, S.M., Salajegheh, J., Salajegheh, E. (2009). "Shape optimal design of arch dams including dam-water-foundation rock interaction using a grading strategy and approximation concepts", Applied Mathematical Modelling, Vol. 34, No. 5, pp 1149-1163, 2010.

7-       Hamidian, D. and Seyedpoor, S.M. (2009). "Shape optimal design of arch dams using an adaptive neuro-fuzzy inference system and improved particle swarm optimization", Applied Mathematical Modelling,Vol. 34, No. 6, pp 1574-1585, 2010.

8-       Seyedpoor, S.M., Salajegheh, J., Salajegheh, E., Gholizadeh, S. (2009). "Optimal design of arch dams subjected to earthquake loading by a combination of simultaneous perturbation stochastic approximation and particle swarm algorithms", Applied Soft Computing (In Press).
 

  تدريس :

1- همکاري با انجمن علمي بخش عمران دانشگاه شهيد باهنر جهت تشکيل کلاسهاي آموزشي SAP2000

2- همکاري با بخش شاهد و ايثارگران دانشگاه شهيد باهنر کرمان جهت آموزش دروس دوره کارشناسي عمران

3- تدريس در دانشگاه غير انتفاعي کار  واحد رفسنجان در ترم پاييزه 85-84

4- تدريس در دانشگاه شمال در ترم تابستانه 85-84

5- تدريس در دانشگاه شمال در ترم بهاره 87-86 

 

 علايق علمي و تخصصی:  

1- روش اجزا محدود، آناليز غير خطي سازه ها شامل غير خطي هندسي و مصالح

2-  تحليل و طراحي و مطالعه رفتار سازه هاي فضاکار

3-  بهينه سازي سازه ها با استفاده از روشهاي سنتي و جديد شامل: روشهاي مبتني بر گراديان، الگوريتم شبيه سازي بازپخت فلزات، الگوريتم ژنتيک، الگوريتم حركت
     پرندگان و روشهاي ترکيبي

4- استفاده از روشهای تقريبي سازي در بهينه سازي  سازه ها

5- كاربرد سيستمهاي استنتاج فازي و شبکه هاي عصبي مصنوعي در بهينه سازي سازه ها

6- شناسايي خرابي در سازه ها
 

  مهارت ها:  

1- آشنايي و تسلط بر نرم افزارهاي مهندسي عمران شامل ... SAP2000, ETABS2000, و نرم افزار قدرتمند ANSYS

2- كار با نرم افزار  قدرتمند رياضي MATLAB

3- آشنايي با زبانهاي برنامه نويسي  Fortran Power Station, C++

4- آشناي با نرم افزارهاي عمومي  Word, Excel, Power Point

 

 

 

 

 

© 2011 Shomal University.