برنامه دوره هاي ارتقاء پروانه نظام مهندسي دانشگاه شمال - تیر و مرداد 1395 
شرح ساعت مدرس نام دوره روز تاریخ
ورود به اجرا 6ساعت محمدپور نکات اجرایی سازه های فولادی1 یک شنبه

95/04/20

ورود به اجرا 3ساعت-3ساعت نوروزی-فلاحیان مسایل اولیه کارگاهی -مصالح ساختمانی واستانداردهای مربوطه دو شنبه

95/04/21

 

 

 

 

سه شنبه

95/04/22

ورود به اجرا 6ساعت فلاحیان سازه بتن مسلح 1 چهار شنبه

95/04/23

 

 

 

 

پنج شنبه

95/04/24

 

 

 

 

جعمه

95/04/25

عمران نظارت 3به2 6ساعت صادقی نوا قالب بندی و قالب برداری شنبه

95/04/26

عمران نظارت 3به2 6ساعت صادقی نوا قالب بندی و قالب برداری یک شنبه

95/04/27

ورود به اجرا 6ساعت اکبرزاده قربانی نکات اجرایی مصالح بنایی/دیوارچینی/نازک کاری دو شنبه

95/04/28

ورود به اجرا 6ساعت علی توکلی نکات اجرایی پی های سطحی سه شنبه

95/04/29

ورود به اجرا 6ساعت معین پور اشنایی با شرح وظایف پیمانکار چهار شنبه

95/04/30

ورود به اجرا 6ساعت خادمیان آشنایی با شرح ووظایف پیمانکار پنج شنبه

95/04/31

 

 

 

 

جعمه

95/05/01

 

 

 

 

شنبه

95/05/02

عمران نظارت 2به1 6ساعت رعیتی بتن ویژه یک شنبه

95/05/03

اجرا 3به2و2به1 6ساعت صادقی نوا اجرای ساختمانهای فولادی
عمران نظارت 2به1 6ساعت رعیتی  بتن ویژه دو شنبه

95/05/04

معماری3به2 6ساعت فرصت بکارگیری استانداردها سه شنبه

95/05/05

اجرا 3به 2و2 به1 6ساعت صادقی نوا اجرای ساختمان فولادی
عمران نظارت2به1 6ساعت نائیج پور تولید صنعتی
معماری3به2 6ساعت فرصت بکارگیری استانداردها چهار شنبه

95/05/06

اجرا3به2و2به1 6ساعت -صادقی نوا اجرای ساختمان فولادی
عمران نظارت2به1 6ساعت -نائیج پور تولید صنعتی

 

 

 

 

پنج شنبه

95/05/07

 

 

 

 

جعمه

95/05/08

شهادت امام جعفر صادق-تعطیل

شنبه

95/05/09

عمران طراحی2به 1 6ساعت مسیبی طراحی لرزه ای LRFD یک شنبه

95/05/10

مکانیک3به2 6ساعت حسینی تاسیسات بهداشتی
1عمران طراحی2به 6ساعت مسیبی طراحی لرزه ای LRFD دو شنبه

95/05/11

مکانیک3به2 6ساعت حسینی تاسیسات بهداشتی
ورود به اجرا 6ساعت فیروزیان تاسیسات برقی ساختمانها سه شنبه

95/05/12

عمران طراحی2به1 6ساعت مسیبی طراحی لرزه ای LRFD چهار شنبه

95/05/13

ورود به اجرا   سیاح نژاد تاسیسات مکانیکی

 

 

 

 

پنج شنبه

95/05/14

 

 

 

 

جعمه

95/05/15

 

 

 

 

شنبه

95/05/16

عمران طراحی2به 6ساعت افضلی راد شالوده عمیق یک شنبه

95/05/17

مکانیک3به2 6ساعت سالاریان بازرسی گاز
عمران طراحی2به1 6ساعت افضلی راد شالوده عمیق دو شنبه

95/05/18

مکانیک3به2 6ساعت سالاریان بازرسی گاز
ورود به اجرا 6ساعت افضلی راد گودبرداری ونحوه اجرای سازه نگهبان سه شنبه

95/05/19

عمران طراحی2به1 6ساعت افضلی راد شالوده عمیق چهار شنبه

95/05/20

مکانیک3به2 6ساعت سالاریان بازرسی گاز

 

 

 

 

پنج شنبه

95/05/21

 

 

 

 

جعمه

95/05/22

 

 

 

 

شنبه

95/05/23

 

 

 

 

یک شنبه

95/05/24

 

 

 

 

دو شنبه

95/05/25

 

 

 

 

سه شنبه

95/05/26

مکانیک3به2 6ساعت سیاح نژاد تدابیر لازم در صرفه جویی انرژی 1 چهار شنبه

95/05/27

مکانیک3به2 6ساعت سیاح نژاد تدابیر لازم در صرفه جویی انرژی 1 پنج شنبه

95/05/28

 

 

 

 

جعمه

95/05/29

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین دوره های اجرا - قوانین دوره های ارتقاء پایه اینجا را کلیک کنید.

ضمنا محل برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه مهندسان ساختمان دانشکده تربیت بدنی- طبقه همکف - مرکز آموزش های تخصصی می باشد.