برنامه دوره هاي ارتقاء پروانه نظام مهندسي دانشگاه شمال - اردیبهشت و خرداد 1395  
شرح ساعت مدرس  نام دوره روز تاریخ
ورود به اجرا گروه 1 6ساعت خادمیان اشنایی با شرح وظایف پیمانکار چهار شنبه 95/02/01
      ولادت امام علی-تعطیل پنج شنبه 95/02/02
        جعمه 95/02/03
ورود به اجرا گروه 1 6ساعت معین پور اشنایی با شرح وظایف پیمانکار شنبه 95/02/04
        یک شنبه 95/02/05
ورود به اجرا گروه 1 6ساعت محمدپور نکات اجرایی سازه های فولادی1 دو شنبه 95/02/06
ورود به اجرا گروه 1 3ساعت-3ساعت نوروزی-فلاحیان مسایل اولیه کارگاهی -مصالح ساختمانی واستانداردهای مربوطه سه شنبه 95/02/07
ورود به اجرا گروه 2 3ساعت-3ساعت فلاحیان -نوروزی مسایل اولیه کارگاهی -مصالح ساختمانی واستانداردهای مربوطه چهار شنبه 95/02/08
ورود به اجرا گروه 2 6ساعت محمدپور نکات اجرایی سازه های فولادی1 پنج شنبه 95/02/09
        جعمه 95/02/10
گروه2و گروه1 6ساعت خادمیان-صادقی نوا اشنایی با شرح وظایف پیمانکار-بتن مسلح 1 شنبه 95/02/11
گروه 1-گروه3 6ساعت فیاض/محمدپور نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 1/نکات اجرایی سازه های فولادی 1 یک شنبه 95/02/12
ورود به اجرا گروه 1 6ساعت اکبرزاده قربانی نکات اجرایی مصالح بنایی/دیوارچینی/نازک کاری دو شنبه 95/02/13
ورود به اجرا گروه 2 6ساعت معین پور آشنایی با شرح وظایف پیمانکار سه شنبه 95/02/14
گروه 1 و گروه2 6ساعت افضلی راد-سیاح نژاد گودبرداری ونحوه اجرای سازه نگهبان1-تاسیسات مکانیکی 1 چهار شنبه 95/02/15
      مبعث پیامبر-تعطیل پنج شنبه 95/02/16
        جعمه 95/02/17
ورود به اجرا گروه 1 6ساعت خادمیان نکات اجرایی پی های سطحی شنبه 95/02/18
ورود به اجرا گروه 2 6ساعت فیاض نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 1 یک شنبه 95/02/19
 گروه 2/گروه3 6ساعت اکبرزاده قربانی/معین پور نکات اجرایی مصالح بنایی/دیوارچینی/شرح وظایف پیمانکار دو شنبه 95/02/20
گروه3 6ساعت خادمیان اشنایی با شرح وظایف پیمانکار سه شنبه 95/02/21
ورود به اجرا گروه 2 6ساعت علی توکلی گودبرداری ونحوه اجرای سازه نگهبان 1 چهار شنبه 95/02/22
ورود به اجرا گروه 2 6ساعت مسیبی نکات اجرایی بتن مسلح 1 پنج شنبه 95/02/23
        جعمه 95/02/24
گروه3 6ساعت نبی زاده گودبرداری ونحوه اجرای سازه نگهبان 1 شنبه 95/02/25
گروه3 6ساعت گران نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 1 یک شنبه 95/02/26
گروه3 3ساعت-3ساعت نوروزی-فلاحیان مسایل اولیه کارگاهی -مصالح ساختمانی واستانداردهای مربوطه دو شنبه 95/02/27
ورود به اجرا گروه 2 6ساعت مسیبی نکات اجرایی پی های سطحی 1 سه شنبه 95/02/28
ورود به اجرا گروه 1 6ساعت سیاح نژاد تاسیسات مکانیکی 1 چهار شنبه 95/02/29
        پنج شنبه 95/02/30
        جعمه 95/02/31
        شنبه 95/03/01
      ولادت امام زمان-تعطیل یک شنبه 95/03/02
گروه3 6ساعت اکبرزاده بنگر نکات اجرایی سازه بتن مسلح1 دو شنبه 95/03/03
گروه3 6ساعت خادمیان نکات اجرایی پی های سطحی 1 سه شنبه 95/03/04
گروه3 6ساعت اکبرزاده قربانی نکات اجرایی مصالح بنایی دیوارچینی چهار شنبه 95/03/05
        پنج شنبه 95/03/06
        جعمه 95/03/07
اجرا3به2و2به1/معماری3به2 6ساعت بریمانی/رضوی امرئی آشنایی با گودبرداری واجرای سازه نگهبان /معماری پایدار شنبه 95/03/08
اجرا3به2و2به1/معماری3به2 6ساعت بریمانی/رضوی امرئی آشنایی با گودبرداری واجرای سازه نگهبان /معماری پایدار یک شنبه 95/03/09
اجرا3به2و2به1/معماری3به2 6ساعت بریمانی/ سیدیان آشنایی با گودبرداری واجرای سازه نگهبان /مصالح وفناوری نوین دو شنبه 95/03/10
گروه3 6ساعت مریخی تاسیسات مکانیکی 1 سه شنبه 95/03/11
        چهار شنبه 95/03/12
اجرا3به2و2به1 6ساعت صادقی نوا اجرای ساختمان بتنی پنج شنبه 95/03/13
        جعمه 95/03/14
      قیام خونین 15 خرداد-تعطیل شنبه 95/03/15
اجرا3به2و2به1 6ساعت صادقی نوا اجرای ساختمان بتنی یک شنبه 95/03/16
اجرا3به2و2به1/معماری3به2 6ساعت صادقی نوا /سیدیان اجرای ساختمان بتنی/مصالح وفناوریهای نوین ساختمان دو شنبه 95/03/17
      ماه رمضان  سه شنبه 95/03/18

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین دوره های اجرا - قوانین دوره های ارتقاء پایه اینجا را کلیک کنید.

ضمنا محل برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه مهندسان ساختمان دانشکده تربیت بدنی- طبقه همکف - مرکز آموزش های تخصصی می باشد.