برنامه دوره هاي ارتقاء پروانه نظام مهندسي دانشگاه شمال - خرداد ماه 1394
 

رشته - پایه ساعت مدرس نام دوره روز تاریخ
مکانیک3به2 14 دکتر سالاریان تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها (بازرسی گاز) شنبه 1394/03/09
مکانیک3به2 14 دکتر سالاریان تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها (بازرسی گاز) یک شنبه 1394/03/10
مکانیک3به2 14 دکتر سالاریان تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها (بازرسی گاز) دو شنبه 1394/03/11
  جعمه  
عمران- طراحی2به1 14 دکتر نقی پور طراحی لرزهای ساختمانهای فولادی به روش LRFD یک شنبه 1394/03/17
عمران- طراحی2به1 14 دکتر نقی پور طراحی لرزهای ساختمانهای فولادی به روش LRFD دو شنبه 1394/03/18
عمران-طراحی2به1/ برق2به1 14 دکتر دشتی/
فیاض شاهاندشتی
سیستم های مقاوم بتن ارمه/تاسیسات برقی ساختمانهای بلندمرتبه سه شنبه 1394/03/19
عمران- طراحی2به1/ برق2به1 14 دکتر دشتی/
فیاض شاهاندشتی
سیستم های مقاوم بتن ارمه/تاسیسات برقی ساختمانهای بلندمرتبه چهار شنبه 1394/03/20
عمران- طراحی2به1 14 دکتر دشتی سیستم های مقاوم بتن ارمه   پنج شنبه 1394/03/21
  جعمه  
عمران- طراحی3به2/طراحی2به1 14 اعلائی/ دکتر نقی پور ضوابط طراحی ساختمانهای با مصالح بنایی ومقاوم سازی ان/ طراحی لرزهای ساختمان های فولادی به روش LRFD شنبه 1394/03/23
عمران-طراحی3به2 14 اعلائی ضوابط طراحی ساختمانهای با مصالح بنایی ومقاوم سازی ان یک شنبه 1394/03/24
عمران- طراحی3به2 14 اعلائی ضوابط طراحی ساختمانهای با مصالح بنایی ومقاوم سازی ان دو شنبه 1394/03/25
عمران- نظارت 3 به 2 14 هومن موتمنی اصول و خدمات مهندسی سه شنبه 1394/03/26
عمران- نظارت 3 به 2 14 هومن موتمنی اصول و خدمات مهندسی چهار شنبه 1394/03/27
شروع ماه رمضان پنج شنبه  

ضمنا محل برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه مهندسان ساختمان دانشکده تربیت بدنی- طبقه همکف - مرکز آموزش های تخصصی می باشد.