حمیدرضا کوهی
عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر / استادیار
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تلفن:  3748 4420 11 98+ /   فکس: 3755 4420 11 98+
ایمیل:
h.r.koohi AT gmail.com, koohi AT shomal.ac.ir
آدرس: آمل، کیلومتر 5 جاده هراز، دانشگاه شمال، کدپستی 4616184596

 

 Assistant Professor of Computer Engineering Department.
Vice Chancellor in Education and Post Graduate Studies.
Tel: +98 11 4420 3748
Fax: +98 11 4420 3755
Email: h.r.koohi@gmail.com, koohi@shomal.ac.ir
Address: P.O. Box 4616184596, Shomal University, Amol, Iran.

مشاهده سوابق تحصیلی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی

 

 

 

 
 

© Shomal University