داود قاسمي

 

  

English Page

 
 

 نام و نام‌خانوادگي: داود قاسمي

رشته تحصـــيلي :  دکترای حقوق عمــومي

پست الکترونيک: d.ghasemi AT shomal.ac.ir

 

 

  تحصیلات

 • کارشناسی حقوق، دانشگاه تهران، ایران،1374-1370

 • کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران، ایران،1377-1375    

 • دکترای حقوق عمومی، دانشگاه میسور، هندوستان، 1388-1385                                                                          

 

  زمینه های مطالعاتی 

 • حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق کار، حقوق تطبیقی، فلسفه ی حقوق، ادبیات (شعر و داستان)
   

  موضوع پایان نامه ها 

 • آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران و پیشینه ی آن در عصر مشروطیت.

  راهنما: عبدالرحیم ذاکر حسین، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران، 1377. 
   

 • دادرسی دستوری بر اعمال قانونگذاری (يك مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران و هندوستان).
  راهنما: پروفسور سی. باساوا راجو، دپارتمان مطالعات حقوقی، دانشگاه میسور، هندوستان، 1388.

 

  کارهای پژوهشی 

     حـــقوق

 • مساله ی تعادل قوا در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه دانشگاه آزاد بابل، شماره ی هفتم، بهار 1380.

 • مجمع تشخیص مصلحت و مساله ی قانونگذاری در ایران (با یک مطالعه ی تطبیقی در حقوق هند و فرانسه)، مجله ی حقوق دانشگاه میسور،
  شماره ی یکم (از دوره ی جدید)، مارس 2008.

 • قانونگذاری مجمع تشخیص و مسایل مربوط به آن، ارایه شده در هشتمین سمینار علمی دانشجویان ایرانی در هندوستان، میسور، هندوستان، نوامبر 2008.

 • تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات پارلمانی در ایران- یک مطالعه ی نقادانه همراه با تجربیات هند، مجله ی  حقوق دانشگاه بنگلور، جلد 2، شماره 4، ژانویه 2009.

 • خرید و فروش اموال دولتی و عمومی، تهران: نشر میزان، 1392  (نویسنده همکار: راویه ذکریایی).
   

      هنر و ادبیــــات

 • امیر پازواری: زندگی یا شعر؟، در مجموعه مقالات "در شناخت فرهنگ و ادب مازندران." تهران: نشر اشاره، 1377.

 • فریادهایی برای چهار عنصر، مجموعه شعر. تهران: نشر رسانش، 1380.

 • ویژه گی های شعر نیما، در مجموعه مقالات "در قلمرو مازندران،" شماره ی 1. تهران: نشر رسانش، 1380

 • جستاری در لفظ و معنای پسوند کلا، در مجموعه مقالات " فرهنگ مازندران،" شماره ی 1. تهران: نشر رسانش، 1381.

 • بازخوانی یک دوبیتی مازندرانی، در مجموعه مقالات "در قلمرو مازندران،" شماره ی 3. تهران: نشر رسانش، 1382.

 • شرقی ترین آواز، آلبوم موسیقی آئینی، 1392.

 

 

 

 

 

© Shomal University.