آگهی مناقصه تجهیز
آزمایشگاه برق دانشگاه شمال


دانشگاه شمال در نظر دارد تجهیز آزمایشگاه برق را به شرح پیوست به مناقصه واگذار نماید.
کلیه متقاضیان می توانند با مطالعه شرایط اعلام شده نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.(شماره تماس : 01144203751)

 

معاونت اداری          
   تاریخ درج خبر:  1395/09/16