اطلاعيه امور مالي راجع به پرداخت شهريه جهت ثبت‌نام درترم تابستان سال تحصيلي جاري


دانشجويان محترم براي ثبت نام در ترم تابستان سال تحصيلي جاري ملزم به اخذ تأييديه مالي  ترم  مزبور ازتاريخ 1395/04/05 لغايت مورخ  1395/04/07 بر اساس پرداخت مبلغ علي الحساب 2,000,000 ریال صرفاً به شيوه الكترونيكي و از طريق بانك ملت مي باشد، در غير اينصورت امكان اخذ واحد براي ايشان فراهم نخواهد بود.

مراحل اين امر به شرح ذيل است :

  • وب سايت معاونت آموزشي گزينه پرداخت اينترنتي شهريه به آيكن پرداخت الكترونيك مراجعه نموده و روي بانك ملت كليك نماييد.

  • در صفحه پرداخت الكترونيك مي‌توانيد مبلغ پرداخت خود را كه شامل – بدهي گذشته +مبلغ علي الحساب 2.000.000 ريال مشاهده وپرداخت نمائيد .

  • در صورت بروز مشكل در پرداخت اينترنتي ،در ساعت اداري روزسه شنبه مورخ 08/04/1395به امور مالي دانشگاه مراجعه نماييد.

  • پرداخت شهريه و مانده بدهي منحصراً از طریق بانك ملت و به صورت الكترونيكي مقدور مي باشد و روش قدیمی پرداخت شهریه(مراجعه به بانک، واریز وجه و ارائه فیش به امور مالی) به طور کلی ممنوع مي باشدو در صورت واريز مسووليت به عهده خود دانشجو مي باشد.

  • مسووليت عدم پرداخت شهريه در تاريخ هاي فوق به عهده خود دانشجو مي باشد.

  • زمان تسويه حساب مابقي شهريه ترم تابستان بعد از انتخاب واحد و حذف و اضافه مي باشد.

 

امور مالي
 تاریخ درج خبر:  1395/03/31