سعيد فلاحیان

 


 

نام  و نام خانوادگي: سعيد فلاحیان
فرزند:  علی
متولد:
1/1/1357
شماره شناسنامه: 226 
آدرس الکترونيکی :  
fallahian@shomal.ac.ir  ,  s.fallahian1@gmail.com   
وضعيت استخدامي : عضو هيات علمي
رسمی دانشگاه شمال، مازندران، آمل

    سوابق تحصيلي :

  • رشته و محل تحصيل دوره دبيرستان : رشته رياضي- فيزيك ، دبيرستان شهید رجائی - آمل

  • رشته و محل تحصيل دوره ليسانس : مهندسي عمران - عمران (Civil Engineering)، دانشگاه مازندران 

  • رشته و محل تحصيل دوره فوق ليسانس : مهندسي عمران - گرایش سازه (Structural Engineering)، دانشگاه مازندران

  • عنوان پايان نامه : بررسي رفتار تيرهاي عمیق بتن آرمه ساخته شده از بتن سبك ليكا با مقاومت معمولی

  • رشته و محل تحصيل دوره دکترا : مهندسي عمران - گرایش سازه ، دانشگاه صنعتی شریف
     

   مقالات كنفرانسي (فارسي) منتشر شده : 

1- فلاحیان، سعید.، حسینعلی بیگی، مرتضی.، نوائی نیا، بهرام.، " بررسی تجربی تاثیرآرماتورهای خمشی بر مقاومت نهایی تیرهای عمیق ساخته شده از بتن سبک سازه ای ومقایسه آن با روابط آیین نامه های (آبا) و(ACI)  " ، هفتمین کنگره بین المللي مهندسي عمران  (ICCE 2006)  ، دانشگاه تربیت مدرس، ارديبهشت 1385.

2- حسنی تبار، حسام.، حسینعلی بیگی، مرتضی.، شفیق، پیام.، فلاحیان، سعید.، " بررسی تجربی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورقCFRP  پیش تنیده " ، اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی، تبریز، آبان 1387.

3- حسینعلی بیگی، مرتضی.، محسن زادگان، حامد.، فلاحیان، سعید.، " بررسی تیر های عمیق بتنی مسلح سبک با بازشو وتقویت شده با کامپوزیت CFRP " ، کنفرانس بین المللی سبک سازی وزلزله، جهاد دانشگاهی استان کرمان، اردیبهشت 1389.

4- فلاحیان، سعید.، حسینعلی بیگی، مرتضی.، شهیدی، مهران.، محسن زادگان، حامد.، " بررسی آزمایشگاهی رفتار برشی تیرهای عمیق بتن سبک مسلح بازشو دار مستطیلی وتقویت شده توسط سیستم HFRP "، دومين کنفرانس ملی بتن ایران، تهران، مهرماه 1389.   

5- دشتی ناصرآبادی، حیدر.، فلاحیان، سعید.، زمانی، مصطفی.، " مقایسه اتصالات در ساختمانهای بتنی پیش ساخته ودرجاریز بمنظور صنعتی سازی ساختمان "، کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها، تهران، مهرماه 1389.  

6- دشتی ناصرآبادی، حیدر.، فلاحیان، سعید.، زمانی، مصطفی.، " ارزیابی روش های تعیین سطح عملکرد در ساختمان های بتنی با شکل پذیری متوسط "، دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی، تهران، دی ماه 1389.    

 

   مقالات كنفرانسي (انگليسي) منتشر شده : 

1-  Beygi, M.H.A., Navayineya, B., Fallahian, S. and Shafigh, P. "The investigation of shear behavior of deep beams made of light weight concrete with normal strength ", Owics 2005-Engaging the future Conferences, Singapore, August 2005.

2-  H. Hassanitabar, M.H.A. Beygi, S. Fallahian and N.Ranjbar. Malidareh, "The experimental investigation of flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened with prestressed CFRP plates ", 5th International Specialty Conference on Fibre Reinforced Materials, Singapore, August 2008.

3-  S. Fallahian, M.H.A. Beygi, P. Shafigh. " The investigation of flexural behavior of beams made of light weight concrete with high strength ", 4th Concrete Future Conferences, Coimbra, Portugal, 17-19 June 2009.

 

   مقالات مجلات علمي- پژوهشي :

1-   S. Fallahian and S.M. Seyedpoor, A Two Stage Method For Stryctural Damage Identification Using An Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System And Particle Swarm Optimization, Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 11, No. 6, pp. 797-810,  2010.

 

   مقالات مجلات علمي نمايه شده توسط ISI :

1-   Fallahian, S., Hamidian, D. and Seyedpoor, S.M., Optimal design of structures using the Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation Algorithm, International Journal of Computational Methods, Vol. 6, No. 2, pp. 229-245,  2009.
 

   مقالات علمي- سایر مجلات :

1- فلاحیان، سعید.، موذن، احمد رضای.، شفیق، پیام.، " بررسی تجربی تاثیرالیاف فولادی بر مقاومت فشاری وکششی بتن خود تحکیم SCC) (" ، مجله فنی و مهندسي دانشگاه شمال، سال دوم، شماره دوم، 1384، صفحه 1-10 .

2- فلاحیان، سعید.، حسینعلی بیگی، مرتضی.، نوائی نیا، بهرام.، " بررسی رفتار خمشی تیر های عمیق ساخته شده از بتن سبک با مقاومت معمولی" ، مجله فنی و مهندسي دانشگاه مازندران، سال چهارم، شماره دوم، بهار 1385، صفحه 25-32 . 

3- فلاحیان، سعید.، حسینعلی بیگی، مرتضی.، شفیق، پیام.، " بررسی رفتار خمشی تیر های ساخته شده از بتن سبک با مقاومت بالا" ، مجله بنا، شماره چهلم، شهریور 1388، صفحه 31-38 .

 

    اختراع :

1- گواهی نامه ثبت اختراع تحت عنوان" بتن فوق سبک پلی استایرنی پودر سنگی" به شماره ثبت 66170 مورخه26/5/1389 .

 

    افتخارات :

1- نفر اول پذيرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد عمران (سازه ) دانشگاه مازندران در سال 1381 .

2-انتخاب استاد نمونه موسسه آموزش عالی خزر (محمودآباد) ، سال تحصیلی 85-86.

3- انتخاب استاد نمونه موسسه آموزش عالی خزر (محمودآباد) ، سال تحصیلی 86-87 .

4- انتخاب استاد نمونه دانشگاه شمال ، سال تحصیلی 86-87 .

5-  انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه شمال ، سال تحصیلی 90-89 .

 

   سوابق آموزشی :

1- عضو هيات علمي  (رسمی آزمایشی) ، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شمال - آمل .

2- مدیر گروه مهندسی عمران، دانشگاه شمال،سال 1385- 1388. 

3- تدریس دروس تخصصی گروه عمران، دانشگاه شمال،از سال1384- تاکنون.

4- تدریس دروس تخصصی گروه عمران، موسسه آموزش عالی خزر محمودآباد، از سال1385-1387.  

5- مشاور پايان نامه بيش از 10 دانشجوي كارشناسي ارشد عمران.

  

   علايق پژوهشی :

1- بررسي تجربي جمع شدگي بتن هاي سبك سازه اي

2- بررسي تجربي رفتار تيرهاي معمولي ساخته شده از بتن خود متراكم (SCC) مسلح به الیاف فولادی

3- بررسي خواص مکانیکی انواع مختلف بتن .

4- بررسی رفتار  تیرهای عمیق و مقاوم سازی آنها.

5- بررسی رفتار  تیرهای معمولی و مقاوم سازی آنها.

 

    سوابق عضويت در مجامع علمی :

1- عضو انجمن دانش آموختگان دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه مازندران از سال 1380.

2- عضو سازمان نظام مهندسی استان مازندران از سال 1381.

3- عضويت در جامعه مهندسین مستقل آمل از سال 1381.

4- عضوهیات مدیره جامعه مهندسین مستقل آمل از سال 1388.

 

   مهارت ها :

1- آشنايی با نرم افزارهای تخصصی  SAP 2000 ، ETABS 2000 ، SAFE , .......

2- آشنايی با نرم افزارهای مجموعه آفيس ( PowerPoint ,….. ، Excel   ،Word)

3- آشنايی با نرم افزار    ANSYS.

 

 

 

 

 

© Shomal University.