اعضاي هيات علمي كتابخانه ديجيتال   آزمون های بین المللی    سامانه خدمات آموزشي    صفحــه اصلی
Mail Server FTP Server ارتقــاء پایه مهندسی اتوماسیــون اداری اتوماسیون تغذیه
دانشکده علوم ورزشــي دانشکده فنی و مهندسی دانشکده علوم انســانی و اجتمــاعی
 

 

 

 

 

 

گروه آموزشی حقوق:
فقه و حقوق جزا / کارشناسی ارشد / سال اخذ 1393
حقوق خصوصي / کارشناسی ارشد / سال اخذ 1391
حقوق / کارشناسی / سال اخذ 1377


گروه آموزشی حسابداري :
حسابداري / کارشناسی ارشد / سال اخذ 1395
حسابداري - حسابرسی/ کارشناسی / سال اخذ 1394
حسابداري‌ بازرگاني‌-‌ حسابداري / کاردانی پیوسته / سال اخذ 1389
علمي ‌- كاربردي حسابداري / کارشناسی ناپیوسته / سال اخذ 1383
حسابداري / کاردانی / سال اخذ 1380
حسابداري / کارشناسی / سال اخذ 1375
 

گروه آموزشی مدیریت :
مديريت صنعتی - تولید و عملیات / کارشناسی ارشد / سال اخذ 1394
مديريت دولتی / کارشناسی / سال اخذ 1394
مديريت بازرگاني / کارشناسی / سال اخذ 1385
مديريت صنعتی / کارشناسی / سال اخذ 1379


گروه آموزشی روانشناسی
:
روانشناسی / کارشناسی / سال اخذ 1395

 

 

                         دانشگاه شمال، آمل، مازندران، ایران / کد پستی :  84596 - 46161         تلفن: 13-44203710 -011        فکس: 44203755 -011