برنامه زمان‌بندي انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال اول سال تحصيلي 88-1387

(كليه رشته‌ها در دوره‌هاي مختلف تحصيلي)

ورودي زمان و تاريخ انتخاب واحد  زمان و تاريخ حذف و اضافه نحوه انتخاب واحد/حذف و اضافه تاريخ شروع و پايان كلاسها شروع و پايان امتحانات پايان نيمسال
83و ماقبل  ساعت 8  روز شنبه (87/6/16)  لغايت     

  ساعت 8 روز يكشنبه (87/6/17)

 ساعت 8  لغايت 24 روز شنبه (87/6/30)            غيرحضوري(اينترنتي) شنبه 87/6/30  لغايت  جمعه 87/10/20 شنبه 87/10/21  لغايت پنج‌شنبه  87/11/10
84  ساعت 8  روز يكشنبه (87/6/17) لغايت   

  ساعت 8  روز دوشنبه (87/6/18)

 ساعت 8  لغايت 24 روز شنبه (87/6/30)            غيرحضوري(اينترنتي)
84و ماقبل  ساعت 8.30  لغايت  16 روز دوشنبه (87/6/18)   ساعت 8.30  لغايت  16روز پنج‌شنبه (87/7/4)   حضوري (فقط دانشجوياني كه با مشكل انتخاب واحد و يا حذف و اضافه اينترنتي مواجه شده باشند)
85  ساعت 8  روز سه‌شنبه (87/6/19) لغايت   

  ساعت 8  روز چهارشنبه (87/6/20)

 ساعت 8  روز سه‌شنبه (87/7/2) لغايت    

 ساعت 8  روز چهارشنبه (87/7/3)

غيرحضوري(اينترنتي)
86  ساعت 8  روز چهارشنبه (87/6/20)

لغايت ساعت 8  روز پنج‌شنبه (87/6/21)

 ساعت 8  روز چهارشنبه (87/7/3)

 لغايت ساعت 8  روز پنج‌شنبه (87/7/4)

غيرحضوري(اينترنتي)
85 و 86 و دانشجويان مهمان  ساعت 8.30  لغايت  16روز پنج‌شنبه (87/6/21)   ساعت 8.30  لغايت  16روز پنج‌شنبه (87/7/4)   حضوري (فقط دانشجوياني كه با مشكل انتخاب واحد و يا حذف و اضافه اينترنتي مواجه شده باشند)
كليه ورودي‌ها  ساعت 8   لغايت  24 روز شنبه (87/6/23)  ساعت 8  لغايت  24 روز شنبه (87/7/6) حضوري و غير‌حضوري

 

 1- رفع اشكالات انتخاب واحد دانشجويان بصورت حضوري فقط در روزهاي مقرر و در محل سايت دانشگاه توسط كارشناسان مربوطه اداره كل امور آموزشي وبا حضور دانشجوي ذيربط قابل عمل خواهد بود.

 2- قرار گرفتن در ليست انتظار به هيچ عنوان به منزله انجام انتخاب واحد نبوده و اين ليست صرفاَ جهت استفاده مديران محترم گروههاي آموزشي به منظور بهره‌برداري در جهت برنامه‌ريزي مي‌باشد.

 3- دانشجوياني كه در روز انتخاب واحد با تأخير مراجعه مي نمايند هيچگونه تعهدي از جانب اداره كل امور آموزشي مبني بر اخذ واحدهاي درخواستي ايشان وجود نخواهد داشت (حتي دانشجوي ترم آخر).

 4- دانشجوياني كه بعد از تاريخ  انتخاب واحد با تأخيرمراجعه نمايند بدون هيچگونه استثنائي (حتي ترم آخر) حق انتخاب واحد نداشته و طبق ماده 3 آئين نامه  آموزشي با ايشان عمل خواهد شد.

 5- دانشجويان محترم درصورت مواجه با مشكل انتخاب واحد (در ايام غير حضوري) مي‌توانند بلافاصله از طريق ارسال پيام به كارشناس مربوطه (با درج شماره دانشجويي) و پيگيري نسبت به رفع مشكل اقدام نمايند و درصورت عدم موفقيت در رفع اشكال با توجه به سال ورود در روز مراجعه حضوري حتماَ به كارشناس مربوط مراجعه نمايند.

6- كليه دانشجويان بايد  قبل از تاريخ انتخاب واحد نسبت به تسويه حساب مالي اقدام نمايند در غير اين صورت امكان انتخاب واحد براي ايشان فراهم نخواهد بود.

اداره كل امور آموزشي

دانشگاه  شمال