گردهمایی سالانه مدیران محترم دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی

 

     
        آدرس موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی شمال:
   
ايران، مازندران، آمل، كيلومتر 5 جاده هراز، سه راهی امامزاده عبدالله، صندوق پستي 731

 

     کروکی:
    1) کروکی مسیر موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی شمال
    2) کروکی موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی شمال
    3) کروکی محل اسکان شهرستان محمود آباد
     
    تلفن گردهمایی:      2203640  - 2203748 (121) 98 +   
    نمابر:                                        2203638  (121) 98 +
    دفتر معاونت آموزشی :              2203748 (121) 98 + 
    دفتر معاونت اداری و مالی :        2203728 (121) 98 + 
    دفتر معاونت دانشجویی :           2203711 (121) 98 + 
    روابط عمومی :                          2203640 (121) 98 + 

© 2008 Shomal University

 ايران، مازندران، آمل، كيلومتر 5 جاده هراز، صندوق پستي 731 ، موسسه آموزش عالی شمال آمل