پيام تبريك جناب آقاي پروفسور رستمي، رياست محترم دانشگاه به دانشجويان جديدالورود
 


دوباره مهر از راه رسيد تا فضا از عطر مهر پيامبر گونه ي معلمان سرشار شود.
 

دانشـــــــگاه كانون جوشش آفرينندگي و نوآوري است و دانشگاهيان، رهنوردان گذر از مرزهاي دانش و دستيابي به ناپيداها و نادانسته هايند.

كار دانشگاهيان، با بهره مندي از فرصت ها و امكانات آموزشي و پژوهشي گوناگون، توليد دانش و ارتقاي سطح آگاهي و شناخت و عقلانيت در جامعه است و اين خود زمينه ي آزادي و آمادگي كشور و گسترش رفاه و عدالت اجتماعي را فراهم مي سازد.

حلول ماه مهر، ماه بهار دانش و مهرورزي كه مصادف با هفته دفاع مقدس مي باشد، بر تمامي دانشگاهيان و دانشجويان به ويژه دانشجويان جديد الورود گرامي باد.
 به حريم دانش اندوزي و مهرورزي، دانشــگاه شــمال خوش آمديد.

 

با آرزوي توفيق الهي
دكتر عباسعلي رستمي

 تاریخ درج خبر:  31/06/1390