سعید  امام قلی زاده

 

                          سعید  امام قلی زاده

 

 

  

 

نام و نام خانوادگی: سعید امام قلی زاده
تاريخ تولد :4/3/1362
رتبه علمی :
استادیار گروه مدیریت
آدرس:
آمل، سه راهی امام زاده عبدالله، دانشگاه شمال، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت
موبایل:
989111197213+مشاهده سوابق تحصيلي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي

 

سوابق آموزشي  :
- دکتري:  مدیریت تطبیقی و توسعه، دانشگاه تهران، 1391، با راهنمایی پروفسور سید مهدی الوانی، با کسب درجه عالی(19.25)
  عنوان: "طراحی الگوی ارتباط متقابل اعتماد درون سازمانی و برون سازمانی در سازمانهای دولتی ایران"

- کارشناسي ارشد: مديريت دولتي گرايش تشکيلات و روشها، دانشگاه تهران، 1385-1387
  عنوان پایان نامه :" بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان در تصمیم گیری سازمانی و توانمند سازی آنان در شرکت مخابرات استان مازندارن"
  با راهنمایی دکتر سید رضا برقعی با کسب درجه عالی و نمره 19

- کارشناسي: مديريت دولتي، 1381- 1385


سوابق اجرايي و پژوهشی:
- عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه شمال.
- مدیر منابع انسانی دانشگاه شمال، 1393.
- مدیر گروه مدیریت بازرگانی و صنعتی، دانشگاه شمال 1392 تا کنون.
- مدیر گروه مدیریت بازرگانی و صنعتی دانشگاه شمال، 1388-1389.
- عضو شورای پژوهشی شرکت گاز استان مازندران، 1395.
- عضو کمیته ارزیابی استانی شهرداری های استان گلستان، استانداری گلستان، 1394.
- عضویت درکارگروه کمیته تحول اداری استانداری استان مازندران، 1392.
- مشاور کمیسیون خدمات شهری، فضای سبز و زیست شهری شورای اسلامی شهرستان گرگان، 1392.
- داور مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، دانشگاه تهران.
- داور مجله Iranian Journal Management، دانشگاه تهران.
- داور مجله مدیریت سازمانهای دولتی، دانشگاه پیام نور.
- عضو هیئت تحریره مجله International Journal of Scientific Management and Development
- عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت، مالزی، دانشگاه ولز، 2016.
- عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت، دبی، 2015.
- عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی دانشگاه شمال، 2013.
- عضو کمیته علمی همایش ملی کارآفرینی دانشگاه مازندران، 1395.
- عضو کمیته علمی همایش ملی کارآفرینی دانشگاه مازندران، 1394.
- عضو کمیته علمی همایش ملی کارآفرینی دانشگاه مازندران، 1393.
- عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، 1392.
- همکاری علمی با انستیتو بانکدران خاورمیانه MIB)،1391-1392).
- عضو کمیته علمی همایش حسابداری دولتی، دانشگاه شمال، 1390.


افتخارات علمي:
- پژوهشگر برتر استان مازندران، 1393.
- پژوهشگر نمونه دانشگاه شمال، 1392.
- استاد نمونه دانشگاه شمال، 1390.
- پژوهشگر نمونه دانشگاه شمال، 1389.
- کسب رتبه اول در آزمون کتبي ورودي دوره دکتري دانشگاه تهران، 1387.
- کسب رتبه اول در آزمون جامع دکتري دانشگاه تهران، 1389.
- کسب رتبه دوم درمقطع کارشناسي ارشد با معدل 18.34، دانشگاه تهران، 1387.


پروژه های اجرایی:
- مجری پروژه" بررسی رابطه بین نظام مشارکتی و توانمند سازی کارکنان شرکت ملی نفت ایران، 1394.
- مجری پروژه "آسیب شناسی ساختار سازمانی شرکت توزیع برق استان گلستان"، 1393.
- مجری پروژه " بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان شرکت گاز استان گلستان"، شرکت گاز استان گلستان، 1393.
- مجری پروژه" آسیب شناسی ساختار سازمانی شهرداری شهرستان گرگان و ارائه الگوی مطلوب"، شهرداری گرگان، 1392.
- مجری پروژه" گزارش توجیهی فنی و اقتصادی طرح انتقال کارخانه فرآورده های لبنی، شرکت پاکسار ساری، 1392.
- مجری پروژه " بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت و توانمند سازی کارکنان، شرکت آب و فاضلاب استان گلستان"، اداره آب و فاضلاب استان گلستان، 1392.
- مجري پروژه "بررسي رابطه بين مشارکت کارکنان در تصميم گيري سازماني و توانمند سازي آنان در شرکت مخابرات استان مازندران"، مرکز تحقيقات مخابرات ايران، 1387.
- همکار پروژه" برنامه ریزی استراتژیک در دانشگاه علمی کاربردی(واحد ساخا آمل)"، 1391.
 

کتب چاپ شده و در دست چاپ:
- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، انتشارات فکر سبز، 1392.
- اصول مدیریت و تئوری سازمان، انتشارات فکر سبز، 1392.
- آمار و کابرد آن در مدیریت، انتشارات مولفان تهران، 1393.
- مدیریت منابع انسانی ، (در دست داوری)، دانشگاه شمال، 1395
- دستنامه مدیریت مسیر شغلی، (در دست داوری)، 1395


مقالات تأليفي در مجلات فارسی و لاتین :
- امامقلی زاده، سعید و همکاران، 1395 " بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و توانمند سازی کارکنان آموزش و پرورش استان گلستان"، مجله علمی مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی.
- امامقلی زاده، سعید و همکاران، 1394 " شناسایی و رتبه بندی مولفه های استراتژی بهره وری سبز با رویکرد FAHP سازمان مترو تهران"، مجله علمی پژوهشی مدیریت عمومی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.(ISC)
- امامقلی زاده، سعید و همکاران، 1393 " بررسی رابطه بین قدرت سیاسی و فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن از دیدگاه مدیریت اسلامی"، مجله مهندسی فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی تهران.
- امامقلی زاده، سعید و همکاران، 1392 " ارائه مدلی از اعتماد جهت شناسایی رضایت شهروندان از خدمات ارائه شده سازمانهای خدماتی"، مجله علمی پژوهشی مديريت فرهنگ سازماني، دانشگاه تهران.(پذیرش)
- امامقلی زاده، سعید و همکاران، 1389 "بررسي رابطه بين مشارکت کارکنان در تصميم گيري سازماني و توانمند سازي آنان"، مجله علمی پژوهشی مديريت فرهنگ سازماني، دانشگاه تهران.(ISC)
- امامقلی زاده، سعید و همکاران، 1387 " اثر پيگماليون و تاثير آن بر بهره وري نيروي انساني"، مجله تدبير، شماره 199.
- امامقلی زاده، سعید و همکاران، 1387 "بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي در ايران و ارائه الگو مناسب جهت تقويت آن"، مجله علمی پژوهشی حوزه و دانشگاه.
- امامقلي زاده، سعيد، 1387 "شبکه عصبي و کاربرد آن در مديريت"،مجله مديران فردا، دانشگاه امام حسين (ع).

- Emamgholizadeh, saeid, et.al... (2016), "Does outsourcing paramedical departments of teaching hospitals affect educational status of the students" 
   Medical journal of the islamic republic of , p742-747.(ISC)
- Emamgholizadeh, saeid, et.al... (2016),"Investigating the Impact of Organizational Culture on Innovation with Regard to the Mediating Role of Knowledge
  Sharing in the Electricity Distribution Company of Golestan province, international journal of humanities andcultural studies, ISSN 2356-5926, (ISI).
- Emamgholizadeh, saeid, et.al... (2016), "To Study the Impact of Emotional Intelligence on Job Performance of Iranian Oil Pipeline and Telecommunication
  Staff" international journal of humanities andcultural studies, ISSN 2356-5926,(ISI).
- Emamgholizadeh, saeid, et.al... (2016)," Identification and Classification of Effective Factors on Outstanding Claims in the Mehr Eghtesad Bank of
  Golestan, Iran by Using the Analytic Hierarchy Process of AHP, International Research Journal of Management Sciences. Vol., 4 (5), 324-331.(ISc)
- Emamgholizadeh, et.al... (2015)," Strategic Thinking and Its Approaches” journal of applied environment and bioligical science, ISSN:2090-4274. (ISI).
- Emamgholizadeh, saeid, et.al... (2015)," Enterprise Resource Planning System Selection Methodologies in Electronic and Mobile Commerce" Journal of
  Green Science and Technology, pp. 62-66.
- Emamgholizadeh, saeid, et.al... (2014)," The Prioritization of the Efficient Factors of Advertisement Strategies in Media using F. TOPSIS and F.D.AHP
  Technique: A Case Study of Saman Insurance Company, European Journal of Social Sciences, (ISC).
- Emamgholizadeh, saeid, et.al... (2014)," The Identification of the Influence of Advertising Strategies on Saman Insurance Company: A MCDM Fuzzy
  Approach, Asian Journal of Research in Marketing,( ISC).
- Emamgholizadeh, saeid, et.al... (2014)," Investigating the Relation between Tehran Metro in Urban Traffic Domain to Increase Tehran Citizens’
  Satisfaction , Management Science Letters” Journal of Advances in Environmental Biology,( ISI), (IF=2.15)
- Emamgholizadeh, saeid, et.al... (2014)," A study on relationship between communication models and crisis management in Tehran’s firefighting
  department, Management Science Letters.
- Emamgholizadeh, saeid, et.al... (2014)," Correlation between Organizational Justice and Employees’ Performance in Golestan Province Bank Melli Iran,
  European Journal of Social Sciences, (ISC).
-  Emamgholizadeh, saeid, et.al... (2014)," identification and rank of green productivity strategy implementaion barries in ddariy industry of iran,
  international confernce ecnomic, Tehran.
- Emamgholizadeh, saeid, et.al... (2013)," The Study of the Relationship between Organizational Intelligenceand the Productivity of Human Resources,
  Journal of World of Sciences,( ISC).
- Emamgholizadeh, saeid, et.al... (2013),"Is stress management related to workforce productivity ", Iranian journal of management studies,(ISI & ISC).
- Emamgholizadeh, saeid, et.al... (2013) “The Study of the Relationship between Organizational Intelligence and the Productivity of Human Resources
  (A Study about Kaach, Lobon, Haraz, and Baaz Companies Located in Amol-Mazandaran”, world of scinces journal, (ISC).
- Emamgholizadeh, saeid, et.al... (2013)," The pathology of organizational structure in gorgan’s municipality", journal of advanced research in economic and
  management sciences.
- Emamgholizadeh, saeid, et.al... (2013), “ performance indexes evaluation and ranking of the medical equipment’ s companies in iran by topsis”
  International journal of scientific management and development, Vol .1 (1), 8-15.
- Emamgholizadeh, saeid, et.al... (2012), "Identifying the Dimensions and Components of Mutual Relation Models' of Trust in Organization and Public Trust
  for Public Services Sector of Iran" European Journal of Scientific Research, ISSN 1450-216X, Vol.70 No.3.
- Emamgholizadeh, Saeid, et.al…(2012), “ A survey of the relationship between stress management and Workforce productivity of one of Iran Industrial
  parks” journal of human resource management.
- Emamgholizadeh, saeid, et.al...(2010),"Study of the relation between employees' participation in Decision-making and their empowerment in
  mazanderan", Iranian journal of management studies(ISI & ISC).
- Emamgholizadeh, saeid,(2010) "Is participation related to empowerment Journal of African management, (ISI, IF: 1.05)
 

مقالات کنفرانسی:
- امامقلی زاده و همکاران(1394) " اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک"، کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و  حسابداری،سخنرانی.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " بررسي رابطه عملکرد متروی تهران در حوزه ترافیک شهری در جهت افزایش رضایت شهروندان تهران "، كنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار مدیریت و
  اقتصاد و فرهنگ، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، سخنرانی.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " بررسی گردشگری بین الملل و توسعه اقتصادی"، اولین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو، چاپ کامل.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " بررسی رابطه بین اخلاق کاری با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستان"، کنفرانس بین المللی مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، چاپ چکیده.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " بررسی رابطه بین اخلاق کاری با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستان"، کنفرانس بین المللی مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، چاپ چکیده.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " بررسی مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مشابه اقتصاد ایران"، دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، چاپ کامل.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر کسب و کار در ایران"، اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، چاپ کامل.
- امامقلی ز اده و همکاران(1393) " بررسی حسابداری مدیریت و شاخص های فضای کسب و کار در ایران"، دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، چاپ کامل.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " نقش كارآفرینی ونوآوری بر دستيابی به مزیت رقابتی در شركت والا صنعت"، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و توسعه کارآفرینی، چاپ کامل.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " دستگاه نظارتی و سلامت اداری"، کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، چاپ چکیده.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " بررسی رابطه بین رضایت شغلی و برون گرایی با سلامت روانی د ر کارکنان ثبت احوال استان گلستان"، کنفرانس ملی جایگاه مدیریت در دنیای نوین کسب و کار،
  چاپ چکیده.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " بررسی رابطه بین رضایت شغلی و ویژگی های شخصیتی سلامت روانی در کارکنان ثبت احوال استان گلستان "، کنفرانس علوم مدیریت نوین، چاپ.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با ابعاد مدل تعالی سازمانی"، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری و کارآفرینی، چاپ چکیده.
امامقلی زاده و همکاران(1393) " بررسی رابطه بین مهارتهای کارآفرینانه ی مدیران و اثر بخشی سازمانی در کارکنان شعب بانک آرمان استان گلستان، دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " بررسی ربطه بین بازار یابی ربطه مند و فنآوری اطلاعات در شرکت های پخش مازندران"، کنفرانس بین المللی مدیریت، بوشهر، چاپ.
- امامقلی ازده و همکاران(1393) " طراحی فرآیند های مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس روش QFD"، حسابداری و مدیریت، تهران.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " مدیریت استراتژیک پورتفولیو سبد سرمایه گذاری و کنترل سوداوری آن حین اجرا با نرم افزار کامفار"، کنفرانس ملی حسابداری حسابرسی و حسابدهی، سازمان
  مدیریت صنعتی.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " ارزیابی دارایی های ثابت حاصل از پروژه های سرمایه گذاری به کمک نرم افزار کامفار"، کنفرانس ملی حسابداری حسابرسی و حسابدهی، سازمان مدیریت صنعتی.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " نقش مديريت زنجيره تامين سبز بر دستيابي به مزيت رقابتي در صنايع توليد لوازم خانگي"، کنفرانس ملی كنفرانس بين المللي اقتصاد، رشت.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " تعيين جايگاه شركت سازنده موتور با استفاده از تحليل SWOT و SPACE "، اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت، حسابداري و علوم اجتماعي.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " بررسي رابطه بين برون سپاري با عملكرد شغلي و تعهد سازماني كاركنان برون سپاري شده ادارات راه و شهرسازي گلستان "، اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد،
  مديريت، حسابداري و علوم اجتماعي.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " انتخاب استراتژی فروش با رویکرد ترکیبی از تحلیل SWOT و فرایند تحلیل شبکه(مورد مطالعه یونیلور ایران در شهر تبریز) "، اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت، حسابداري و علوم اجتماعي.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " بررسي رابطه بين برون سپاري با عملكرد شغلي و تعهد سازماني كاركنان برون سپاري شده ادارات راه و شهرسازي گلستان"، اولين كنفرانس ملي جايگاه مديريت و حسابداري در دنياي نوين كسب و كار، اقتصاد و فرهنگ.
- امامقلی زاده و همکاران(1393) " بررسي رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی (مورد مطالعه کارکنان ستادی ادارات آموزش و پرورش شرق مازندران) "، اولين كنفرانس ملي تحقیق و توسعه در
  هزاره سوم.
- امامقلی زاده، سعید (1392) " نقش کارآفرینی و نوآوری بر دستیابی به مزیت رقابتی در شرکت والا صنعت" دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، سخنرانی، تهران.
- امامقلی زاده، سعید (1392) " نقش جدید دانشگاهها: ایجاد و توسعه SME های دانش بنیان"، همایش ملی کارآفرینی، دانشگاه مازندران،چاپ در مجموعه مقالات.
- امامقلی زاده، سعید (1392) " مروری بر رابطه بین کارآفرینی و عوامل شخصیتی"، همایش ملی کارآفرینی، دانشگاه مازندران، پوستر در مجموعه مقالات.
- امامقلی زاده، سعید(1392) " نقش پارکهای فناوری و مراکز رشد کارآفرینی"، همایش ملی کارآفرینی، دانشگاه مازندران،سخنرانی.
- امامقلی زاده، سعید (1392) " بررسی رابطه فاکتورهای تفکر استراتژیک مدیران و عملکرد سازمان با استفاده از DEA(صنعت خودرو ایران)"، کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف.
- امامقلی زاده و همکاران(1392) " مقايسه تحول در بانكداري: استقرار بانكداري سيار"، كنفرانس ملي توسعه مديريت پولي و بانكي، تهران.
- امامقلی زاده، سعید(1392) " نقش صنعت توریسم در کارآفرینی و اشتغال زایی"، همایش ملی کارآفرینی، دانشگاه مازندران،چاپ در مجموعه مقالات.
- امامقلي زاده سعيد، طالب زاده حسيني، سيد ميلاد،(1389) " اثرات ناشي از اقتصاد نفتي بر مديريت تکنولوژي در ايران"، کنفرانس بين المللي مديريت نوآوري و کارآفريني، شيراز، چاپ.
- امامقلي زاده سعيد، طالب زاده حسيني، سيد ميلاد،(1389) " ساختار بازار به عنوان عاملي تاثيرگذاربراي تعيين قيمت"،کنفرانس بين المللي مديريت نوآوري و کارآفريني، شيراز، چاپ.

- Emamgholizadeh, saeid,"Artificial neural intelligence & application in management", International Conference Fuzzy, Shomal University, 2010.
- Emamgholizadeh, saeid, "participation and decision making and empowerment", international conference management Malaysia,  2010
 

سوابق تدريس:
- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
- بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت
- تئورهای مدیریت پیشرفته
- بررسی مسائل جاری در مدیریت
- برنامه ریزی استراتژیک مدیران
- سازمانهای پیچیده و استراتژیک
- تجزیه و تحلیل مدلهای کمی و آمار پیشرفته
- روش تحقیق پیشرفته


راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد:
- عنوان: "آسیب شناسی استراتژی ها با رویکرد کارت امتیاز متوازن و ارائه راهکار جهت توسعه سیاست های راهبردی با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی در سازمان بنیاد شهید و امور ایثار گران"،
  محمد محمدی، مهندسی صنایع، 1390، دانشگاه شمال.
- عنوان:" بررسی رابطه بین هوش تجاری و بهره وری سازمان"، ستاره صادقی، مهندسی صنایع، 1390، دانشگاه شمال.
- عنوان:" بررسی رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری منابع انسانی، مطالعه موردی در مورد شرکت های کاچ، لوبون، هراز و باز واقع در آمل- مازندران"، احترام صمدی نیاکی، مهندسی صنایع، 1390،
  دانشگاه شمال.
- عنوان: " آسیب شناسی ساختار سازمانی شهرداری گرگان" مهدی کلاسنگیانی، 1392، دانشگاه آزاد علی آباد کتول.
- عنوان: " بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت و توانمندی کارکنان شرکت توزیع برق استان گلستان" بهزاد هرمزی، 1392، دانشگاه آزاد علی آباد کتول.
- عنوان: " بررسی رابطه بین مدلهای ارتباطی و مدیریت بحران در سازمانهای آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران" امیر ناصریان، 1391، دانشگاه آزاد علی آباد کتول.
- عنوان: " بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و یادگیری سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شرق استان گلستان" مجتبی ممشلی، 1391، دانشگاه آزاد علی آباد کتول.
- عنوان: " بررسی رابطه هوش هیجانی با عملکرد کارکنان بیمه در استان سمنان" سارا ملاشاهی، 1392، دانشگاه آزاد واحد شاهرود.
- عنوان: " بررسی رابطه بین توانمند سازی و بهره وری کارکنان شرکت ریخته گری فولاد طبرستان" شاهین خطیری ظهیری، 1392، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات آمل.
- عنوان: " بررسی رابطه بین رضایتمندی با وفاداری مشتریان شرکت حمل و نقل کالای تهران(پیک بادپا)"، مهدی آذر کیوان، 1392، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات آمل.
- عنوان:"بررسی تاثیر جانشین پروری بر تعهد سازمانی- مطالعه موردی شرکت سورنا"نریمان نبی زاده، 1392، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات آمل.
- عنوان: " بررسی رابطه بین پتانسیل فرهنگی، عملکرد شغلی و رضایت شغلی در بین کارمندان(اقلیت قومی و اکثریت قومی) در شرکت مزرعه نمونه"، نعمت الله گرزین،1392.
- عنوان: " بررسی رابطه مدیریت دانش و توانمند سازی مدیران و کارکنان(مطالعه موردی: در سازمان معدن وتجارت استان مازندران)"دانشگاه ازاد آیت الله آملی، ساره واثقی، 1392.
- عنوان: " سنجش عوامل موثر بر مشارکت مردم در مدیریت شهری(مطالعه موردی : استان سمنان)"سید رضا رضوی، دانشگاه آزاد واحد شاهرود، 1392.
- عنوان: " بررسی مقاسیه فضای کسب و کار در صنعت پتروشیمی بر اساس مدل بانک جهانی"، نگار جلیلیان، دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی، 1392.
- عنوان: " بررسی رفتار مشتریان در موقعیت های گوناگون مواجهه با قیمت گذاری کالاهای مصرفی در ایران" شیما عباسپور، دانشگاه آزاد آیت الله آملی، 1392.
- عنوان: " بررسی نقش ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتقاء منابع انسانی – مطالعه موردی (شرکت پیشروان کیفیت)"، پریسا انصاری، دانشگاه ازاد آیت الله آملی، 1392.


مهارت ها:
- آشنايي با نرم افزار SPSS
- آشنایی با نرم افزار SMART- PLS
- آشنايي با نرم افزار Lisrel 8.5
- آشنایی با نرم افزار AMOS
- آشنايي با نرم افزار Qnet
- آشنايي با نرم افزار Microsoft of office
- آشنايي با نرم افزار Expert Choice


استاد مدعو:
- استاد مدعو دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.
- استاد مدعو مقطع دکتری درس مدیریت استراتژیک منابع انسانی، دانشگاه صنایع و معادن.
- مدرس بانکداری حرفه ای در بانک مسکن، استان گلستان، 1392.
- مدرس مدعو دوره رفتار سازمانی بانک صادرات آمل، 1394.
- استاد مدعو دوره هوش هیجانی، مدیریت زمان و تیم سازی، بانکدرای حرفه ای، بانک ملت، 1391.


علاقه مندي ها:
- مدیریت منابع انسانی از برنامه ریزی تا عمل(Human Resource Management)
- ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد(Appraisal performance & performance management)
- کانون ارزیابی مدیران(Assessment Center of management )
- هوش هیجانی(Emotional Intelligence)
- برنامه ریزی استراتژیک(Strategic Planning in organization)
- آسیب شناسی در سازمان (pathology in organization)

 

 

 

 

 

 

© Shomal University.