علی دشتی شفیعی

 

 

نام و نام خانوادگی: علی دشتی شفیعی

تاریخ تولد: 1327/12/27

آدرس پست الکترونیکی: ali_shafii_7@yahoo.com

 

Educational Background: (Last One First)

Certificate Degree

Field of Specialization

Name of Institution Attended

Date Received

دکتری

معماری

دانشگاه معماری ونیز ایتالیا

15/08/1355

تخصص

شهرسازی

دانشگاه شهرسازی ونیز ایتالیا

15/08/1356

            Title of Doctorate Thesis:         مرمت قسمتی از شهر ونیز ایتالیا

 

 

                     Teaching Experiences: (Last One First)

Title of Course

Level

Dates

Name of  Institution

From

To

طراحي معماري 1

كارشناسي ارشد

1383

1393

دانشکده معماری

طراحي معماري 2

كارشناسي ارشد

1383

1393

دانشکده معماری

مديريت پروژه

كارشناسي ارشد

1383

1393

دانشکده معماری

سازه هاي سنتي

كارشناسي ارشد

1383

1393

دانشکده معماری

سازه هاي نو

كارشناسي ارشد

1383

1393

دانشکده معماری

سير انديشه هاي معماري

كارشناسي ارشد

1383

1393

دانشکده معماری

طراحي معماري 5

كارشناسي

1383

1393

دانشکده معماری

طراحي معماري 4

كارشناسي

1381

1393

دانشکده معماری

متره و برآورد

كارشناسي

1381

1393

دانشکده شهرسازی

 

         Administrative Responsibilities: (Last One First)

Job Title

Place of Work

Date

Name of  Institution

From

To

کارشناس معماری و شهرسازی

تهران

1356

1361

اداره مهندسی ارتش

کارشناس معماری و شهرسازی

تهران

1361

1369

سازمان مسکن

کارشناس معماری و شهرسازی

تهران

1369

1385

سازمان ملی زمین و مسکن

 

          Academic Positions: (Last One First)

Title of Position

Field of Specialization

Date

Name of  Institution

From

To

استاد یار

معماری - شهرسازی

1381

1393

دانشکده معماری و شهرسازی

 

             Master and Doctorate Thesis Supervision:

No

Full Name of Student

Level

Title of Thesis

1

دانشگاه آزاد اسلامي

فوق لیسانس معماری

انجام بيش از 80 پروژه طرح نهايي كارشناسي ارشد

 

Publications:

            A: Books

Publisher

Date of Publication

بيش از 90مقاله (ملي-بين المللي...)در رشته هاي معماري- شهرسازي
و محيط زيست و شركت در همايشهاي مختلف
در همايشهاي مختلف-isi-چاپ

1383

          B: Papers

Title of Paper

Place of Publication

Date of Publication

هنرهای هفتگانه

دانشگاه آزاد اسلامی

1383

معماری جهان

دانشگاه آزاد اسلامی

1383

باغ

دانشگاه آزاد اسلامی

1383

مصالح ساختمان

دانشگاه آزاد اسلامی

1383

ترسیم فنی

دانشگاه آزاد اسلامی

1383

ساخت و ارائه

دانشگاه آزاد اسلامی

1383

تمرینات معماری

دانشگاه آزاد اسلامی

1384

طراحی معماری

دانشگاه آزاد اسلامی

1384

عناصر و جزئیات

دانشگاه آزاد اسلامی

1385

درک و بیان معماری

دانشگاه آزاد اسلامی

1385

طراحی فنی

دانشگاه آزاد اسلامی

1385

هنر رنگ

دانشگاه آزاد اسلامی

1385

معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی

1385

زبان ایتالیایی

دانشگاه آزاد اسلامی

1385

طراحي معماري 5

دانشگاه شمال

1387

طراحي معماري3

دانشگاه شمال

1388

متره و برآورد

دانشگاه شمال

1389

طراحي معماري 1 ( ارشد) جلد1 و 2

دانشگاه شمال

1393

طراحي معماري2 ( ارشد)

دانشگاه شمال

1393

سير انديشه هاي معماري (ارشد)

دانشگاه شمال

1393

مديريت پروژه (ارشد)

دانشگاه شمال

1393

سازه هاي سنتي ( ارشد)

دانشگاه شمال

1393

سازه هاي نو ( ارشد)

دانشگاه شمال

1393

پيشرفتهاي جديدساخت (ارشد)

دانشگاه شمال

1393

 

            Research Activities:

Title of Project

Place of Work

Dates

From

To

طراحی واحدهای آپارتمانی به صورت گسترده در سه طبقه

سازمان ملی زمین و مسکن

1380

1382


Research Interests: 
معماری و شهرسازی

 
 

              Papers Presented at National  and International Scientific Assemblies:

Title and Place of Assembly

Date

بيش از 90مقاله (ملي-بين المللي...)در رشته هاي معماري- شهرسازي
و محيط زيست و شركت در همايشهاي مختلف
در همايشهاي مختلف-isi-چاپ

1356


 

            Membership to Scientific Associations:

Name of Institution/Association

Position Held

Country

دانشگاه آزاد اسلامی

استاد یار

ایران

موسسه عالي طبري بابل

استاد یار

ايران

دانشگاه شمال

استاد یار

ايران

i.u.a.v.university

استاد

ايتاليا

 

                Language Proficiency:

Language

Degree of Proficiency

Writing

Reading

Speaking

Native

Good

Fair

Poor

Native

Good

Fair

Poor

Native

Good

Fair

Poor

ایتالیایی

 

*

     

*

     

*

   

انگلیسی

   

*

     

*

     

*

 

اسپانیایی

     

*

     

*

     

*

 
 

 

 

 

 

 

© Shomal University.