علی دشتی شفیعی

 

 

 

 Personal Data:

Name

Surname

Date of Birth

Nationality

Marital Status

Fax

E-mail

علی

دشتی شفیعی

27/12/1327

ایرانی

متاهل

22618668-021

ali_shafii_7@yahoo.com

Educational Background: (Last One First)

Certificate Degree

Field of Specialization

Name of Institution Attended

Date Received

دکتری

معماری

دانشگاه معماری ونیز ایتالیا

15/08/1355

تخصص

شهرسازی

دانشگاه شهرسازی ونیز ایتالیا

15/08/1356

Title of Doctorate Thesis:

مرمت قسمتی از شهر ونیز ایتالیا

Teaching Experiences: (Last One First)

Title of Course

Level

Dates

Name of  Institution

From

To

ترسیم فنی

فوق دیپلم-لیسانس

1383

1386

دانشکده معماری

ساخت و ارائه

فوق دیپلم-لیسانس

1383

1386

دانشکده معماری

تمرینات معماری

فوق دیپلم-لیسانس

1383

1386

دانشکده معماری

طراحی معماری

فوق دیپلم-لیسانس

1383

1386

دانشکده معماری

عناصر و جزئیات

فوق دیپلم-لیسانس

1383

1386

دانشکده معماری

درک و بیان معماری

فوق دیپلم-لیسانس

1383

1386

دانشکده معماری

طراحی فنی

فوق دیپلم-لیسانس

1383

1386

دانشکده معماری

پایان نامه (تز)

فوق لیسانس-دکتری

1381

1386

دانشکده معماری

پایان نامه (تز)

فوق لیسانس-دکتری

1381

1386

دانشکده شهرسازی

 

Administrative Responsibilities: (Last One First)

Job Title

Place of Work

Date

Name of  Institution

From

To

کارشناس معماری و شهرسازی

تهران

1356

1361

اداره مهندسی ارتش

کارشناس معماری و شهرسازی

تهران

1361

1369

سازمان مسکن

کارشناس معماری و شهرسازی

تهران

1369

1385

سازمان ملی زمین و مسکن

Academic Positions: (Last One First)

Title of Position

Field of Specialization

Date

Name of  Institution

From

To

استاد یار

معماری - شهرسازی

1381

1386

دانشکده معماری و شهرسازی

Master and Doctorate Thesis Supervision:

 

No

Full Name of Student

Level

Title of Thesis

1

نعمان کاظمی

فوق لیسانس معماری

مرکز اقامتی و حمایتی از کودکان بی سرپرست خیابانی تهران

2

سید مصطفی اسحاقی

فوق لیسانس شهرسازی

میزان تحقق پذیری اجرای تاسیسات زیربنایی در پروژه های آماده سازی زمین

3

سید مصطفی اسحاقی

دکتری شهرسازی

مقایسه عملکردی اراضی ناکارآمد شهری با طرح های آماده سازی زمین

4

محمد رسولی

دکتری شهرسازی

رازهای جاودانگی شهرسازی ایران – نمونه شهری سنندج

5

کیانوش فرهنگ

دکتری مدیریت ساخت

بررسی وآنالیز تاخیر در پروژه های ساخت

6

جمال قناعت

دکتری راه و ترابری

 در جهت کاهش تصادفاتITS ارائه روشهای مکان یابی تجهیزات کنترلی و نظارتی

Publications:

A: Books

Title

Type of Work

Publisher

Date of Publication

Translation

Compilation

الیاف کربنی برای مقاومت بیشتر در برابر زلزله

*

 

سازمان ملی زمین و مسکن

1383

طراحی مدرن

 

*

-

1385

ساخت و ساز یک پروژه

 

*

-

1385

Publications:

B: Papers 

Title of Paper

Place of Publication

Date of Publication

هنرهای هفتگانه

دانشگاه آزاد اسلامی

1383

معماری جهان

دانشگاه آزاد اسلامی

1383

باغ

دانشگاه آزاد اسلامی

1383

مصالح ساختمان

دانشگاه آزاد اسلامی

1383

ترسیم فنی

دانشگاه آزاد اسلامی

1383

ساخت و ارائه

دانشگاه آزاد اسلامی

1383

تمرینات معماری

دانشگاه آزاد اسلامی

1384

طراحی معماری

دانشگاه آزاد اسلامی

1384

عناصر و جزئیات

دانشگاه آزاد اسلامی

1385

درک و بیان معماری

دانشگاه آزاد اسلامی

1385

طراحی فنی

دانشگاه آزاد اسلامی

1385

هنر رنگ

دانشگاه آزاد اسلامی

1385

معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی

1385

زبان ایتالیایی

دانشگاه آزاد اسلامی

1385

Research Activities:

Title of Project

Place of Work

Dates

From

To

طراحی واحدهای آپارتمانی به صورت گسترده در سه طبقه

سازمان ملی زمین و مسکن

1380

1382

Research Interests:

معماری و شهرسازی

Papers Presented at National  and International Scientific Assemblies:

Title of Paper

Title and Place of Assembly

Date

قسمتی از پایان نامه دکتری معماری

 نشریه معماری خانه زیبا (Casa Bella)

1356

Awards, Honorary Degrees, Medals and Positions:

Title of Award, Medal, Position

Issuing Authority

Country

Year

-

-

-

-

Membership to Scientific Associations:

Name of Institution/Association

Position Held

Country

Year

دانشگاه آزاد اسلامی

استاد یار

ایران

1383

American University of Human Sciences

استاد یار

آمریکا

1384

University of Kfunigraz

استاد یار

اطریش

1385

 

Language Proficiency:

Language

Degree of Proficiency

Writing

Reading

Speaking

Native

Good

Fair

Poor

Native

Good

Fair

Poor

Native

Good

Fair

Poor

ایتالیایی

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

انگلیسی

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

اسپانیایی

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

© Shomal University.