عباس غلامي
 

 

     
 


نام و نام خانوادگي: 
عباس غلامي

آدرس: ایران، آمل،دانشگاه شمال، صندوق پستی731

پست الكترونيكي: 
gholami@shomal.ac.ir


 وضعيت
تحصيلي:

 • كارشناسي:  مهندسي منابع طبيعي - 1376 - دانشگاه مازندران
 • كارشناسي ارشد : مهندسي منابع طبيعي - 1379 - دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتري: مهندسي منابع طبيعي- آبخيزداري-دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري( در حال تحصيل )

 سوابق كاري قبلی:

 • اداره  كل محيط زيست استان تهران
 • اداره  كل محيط زيست استان مازندران

محل کار و سمت فعلی:

- مدير گروه و عضو هیات علمی گروه مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست دانشگاه شمال


سوابق علمي و پژوهشي :

- عنوان تز دكتري(در حال انجام):

ارزیابی زیست محیطی تغییرات اقلیمی با استفاده از مدل SWAT  درحوزه آبخیز تالار با تاکید بر شاخص های هیدرولوژیکی
اساتید راهنما:
جناب آقای دکتر محمود حبیب نژاد روشن، جناب آقاي دكتر کاکا شاهدی

- عنوان  پايان نامه كارشناسي ارشد:

بررسي توزيعهاي آماري مناسب براي دبي هاي حداقل‏‏‏‏‏- ميانگين و حداكثر بااستفاده از روش گشتاور L‏ ( گشتاور خطي), (مطالعه موردي استان مازندران)، استاد راهنما : جناب آقاي دكتر محمد مهدوي، استاد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران
 

عناوين مقالات:

1- بررسي توزيعهاي آماري مناسب براي دبي هاي حداقل‏‏‏‏‏- ميانگين و حداكثر بااستفاده از روش گشتاور L‏) گشتاور خطي), ( مطالعه موردي استان مازندران)
نويسندگان: عباس غلامي، محمد مهدوي،محمدرضا قنادها و مهدي وفاخواه
مجله منابع طبيعي ايران ، ( بارتبه علمي پژوهشي) - (جلد ‏54 - شماره 4 ‏ - سال1380)‏


2- مقايسة روشهاي گشتاور L و گشتاور معمولي براي برآورد جريانهاي حداكثر، متوسط و حداقل (مطالعة موردي حوزه هاي آبخيز رودخانه هاي ساحلي درياي خزر
نويسندگان: عباس غلامي، محمد مهدوي و مهدي وفاخواه
مجله پژوهش و سازندگي( فصلنامه علمي پژوهشي وزارت جهاد كشاورزي) ( بارتبه علمي پژوهشي) - (جلد ‏16 - شماره 2 ‏ - سال1382)3- Probability Distribution Choices for Minimum, Mean and Maximum Discharges, by L- Moments in Mazandaran Province, Iran.
 
Abbas Gholami, Mohammad Mahdavi and Saeid Eslamian, Journal of Flood Engineerig (JFE), Vol. 3 No. 1, 20124-  مقايسة تغيير دبي آب و رسوب معلق در قبل و بعد از احداث سد لار
نويسندگان: عباس غلامي، مهدي وفاخواه
نشرية ترويج و توسعة آبخيزداري، انجمن آبخيزداري ايران، سال دوم شمارة 6 ، پائيز 93


5- تاثير احداث سد لار در تغييرات هيدروليكي و بار رسوب معلق آن برآبزیان رودخانه هراز
نويسندگان: عباس غلامي، مهدي وفاخواه و شعبان نجف پور
مجلة علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد آزادشهر

6- مقايسه كارآئي روش گشتاور خطي با روشهاي مرسوم برآورد دبي حداكثر لحظه اي سيلاب
(مطالعة موردي حوزة آبخيز شيخ عثمان شهرستان اشنويه)
نويسنده: عباس غلامي
مجله علمي پژوهشي با عنوان پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز ، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

7- اثرات تغييرات زيست محيطي- اقليمي بر روي روند بارندگي با استفاده از آزمون ناپارامتري من- كندال و آزمون سن در ايستگاههاي منتخب استان مازندران
نويسندگان: عباس غلامي، محمود حبييب نژاد روشن، مهدي وفاخواه
مجله اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران ( بارتبه علمي پژوهشي)- در حال داوري


8- تاثير چالشهاي پديدة زيست محيطي تغییرات اقلیمي بر اكوسيستم هاي مختلف با تاكيد بر منابع آبي و نحوة سازگاري با آن
عباس غلامي، محمود حبيب نژاد روشن ،كاكا شاهدی، مهدي وفاخوا ه، كريم سليمان
مجلة علمي پژوهشي با عنوان پژوهشهاي اقليم شناسي، سازمان هواشناسي كشور(در حال داوري)


9- ارزيابي كارآئي مدل نيمه توزيعي SWAT در شبيه سازي جريان رودخانه اي
(مطالعة موردي حوزه آبخيز تالار استان مازندران)
نويسندگان: عباس غلامي، محمود حبيب نژاد روشن،كاكا شاهدي، مهدي وفاخوا ه، كريم سليماني
مجلة علمي پژوهشي آب و خاك دانشگاه فردوسي مشهد(در حال داوري)

10- ارزيابي تغييرات اقليمي حوزة آبخيز تالار استان مازندران با استفاده از مدل LARS-WG5
عباس غلامي، محمود حبيب نژاد روشن،كاكا شاهدي، مهدي وفاخواه، كريم سليماني
مجله علمي- پژوهشي هواشناسي كشاورزي ،انجمن مهندسي آبياري و آب ايران(در حال داوري)

11- پيش بيني و مقايسة تغييرات اقليمي آينده با استفاده از مدل هاي گردش عمومي جو تحت سناريوهاي مختلف در حوزة آبخيز تالار استان مازندران
عباس غلامي، محمود حبيب نژاد روشن،كاكا شاهدي، مهدي وفاخواه، كريم سليماني
مجله علمي- پژوهشي مرتع و آبخيزداري دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران(در حال داوري)

12- بررسي اثرات تغييرات اقليمي آتي بر روي تبخير و تعرق واقعي و آب موجود در خاك با استفاده از مدل SWAT در حوزه آبخيز تالار استان مازندران
عباس غلامي، محمود حبيب نژاد روشن ،كاكا شاهدي، مهدي وفاخواه، كريم سليماني
نشریه علمی- پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز(در حال داوری)


مقالات چاپ شده در همايش ها:
1- چشم انداز انرژي و لزوم استفاده از انرژيهاي جايگزين در ايران
دومين همايش ملي انرژي هاي نو و پاك ، 14 و 15 آذرماه 1392، همدان
نويسنده: عباس غلامي

2- گرمايش جهاني و چالش هاي سازگاري با آن در جهان و ايران
كنفرانس ملي چالش هاي سازگاري با تغيير اقليم و راهكارهاي كاهش آثار سوء آن ،10 و 11 مهرماه 1392، دانشگاه شمال
نويسندگان: ، عباس غلامي ، بهاره عليزاده، علي مقدم نژاد

3- آلودگي هاي محيط زيست (پيدايش و علل آن)
دومين همايش سراسري محيط زيست ، انرژي و پدافند زيست
نويسندگان: علي دشتي شفيعي، عباس غلامي، زينب فاضلي


گواهينامه ها:

1- گواهينامه شركت در سمينار بين المللي تصفيه آب و فاضلاب هاي صنعتي و شهري در بهمن ماه سال 1386 - دانشگاه امیر کبیر با همکاری دانشگاه اکسترانگلستان

2- گواهينامه ISO 14001 در زمینه مدیریت ریست محیطی از شرکت ACM انگلستان در سال 1390

3- گواهينامه شركت در كارگاه آموشي(( اولويت بندي زير حوضه ها با استفاده از مدلSWAT و روش URA)) - ارديبهشت ماه1394- دانشگاه تربيت مدرس


تقدیرنامه ها:

1- تقدیرنامه از اولین کنفرانس علمی- پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین ، مرداد ماه 1394

2- تقدیر نامه از هفتمین دوره بزرگداشت هفته پژوهش استان مازندران، 25 تا 29 دی ماه سال 1385

3- تقدیرنامه از برگزاری هفته پژوهش سال 1386 دانشگاه شمال

4- تقدیر نامه جهت همکاری در برگزاری نخستین همایش GIS شهری، 4 و 5 شهریور ماه 1386، دانشگاه شمال

5- قدیر نامه جهت برگزاری هفته گرامیداشت  پژوهش و فنآوری سال 1388، دانشگاه شمال


ترجمه کتاب: 

با عنوان((روشهای نوین مطالعات سيلاب براي مهندسين)) ، رایزنی با ناشر جهت چاپ
 


همكاري در طرحهاي تحقيقاتي:

دانشگاه مازندران باعناوين:
- بررسي روشهای کنترل سيل در استان مازندران
- روشهای جلوگيري از سيل هاي مخرب در استان مازندران
- بررسي وتعيين مدلهای محاسبه سيل در حوضه هاي فاقد آمار

دانشگاه تربيت مدرس با عنوان:
- بررسي توزيعهاي مناسب براي دبي هاي حداقل (مطالعه موردي استان مركزي)


انجام پروژه:
هیدرولوژی و منابع آب حوزه شیخ عثمان شهرستان اشنویه استان آذربايجان غربی(مطالعات توجيهي - اجرايي)مدير اجرائي دو مجله ((فني و مهندسي شمال )) و ((علوم انساني و اجتماعي شمال)) ازسال 1383 تا 1385


مسئول نشست یکی از سالنهای ارائۀ مقالات کنفرانس بین المللی منطق فازی در دانشگاه شمال


سوابق آموزشي :

 • مدير گروه  مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست از آبان ماه 1386
 • تدريس دروس مختلف  دانشجويان  كارشناسي مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست در دانشگاه شمال

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

 • تغییرات آب و هوائی ناشی ازگرمایش جهانی و اثرات آن بر محیط زیست
 • بهسازی طبیعت و حفظ محیط زیست
 • تجزیه و تحلیل هیدرولوژیکی و زیست محیطی سیلاب 
 • هیدرولوژی
 • اثرات انسان بر محیط زیست
 • ارزیابی اثرات توسعه انسان بر محیط زیست

Personal information:
Last Name: Gholami
First Name: Abbas
Middle name: Mehrdad
Place of birth: Amol, IranEducation:
FROM 2013 , Phd student in Watershed Management Engineering ,
agriculture and natural resources of sari university
1998-2000, M.Sc. in Natural resources Engineering, from“Tarbiat modarres University(TMU)”, Tehran, Iran
1993-1997, B.Sc. in Natural resources Engineering, from “Mazandaran University, IranPapers & Presentation:
1- Evaluation of Suitable Probability Distributions For Minimum, Mean and Maximum Discharges ,Using L- Moment Method (Case Study In Mazandaran Province), Iranian Joural of Natural Resources, Tehran university, Faculty Of Natural Resources, Vol 54, Number 4, 2002.
AUTHORS: ABBAS GHOLAMI, MOHAMMAD MAHDAVI, MOHAMREZA GHANADHA,MAHDI VAFAKHAH

2- Comparison Between linear Moment and Ordinary Moment For The Estimation Of maximum, Mean & Minimum Discharges (Case Study: Watersheds Of Caspian Coast Rivers), Journal Pajouhesh- va- sazandegi in Natural Resources ,No 59 Summer 2003.
AUTHORS: ABBAS GHOLAMI,MOHAMMAD MAHDAVI,MAHDI VAFAKHAH


3- Probability Distribution Choices for Minimum, Mean andMaximum Discharges, by L- Moments in Mazandaran Province, Iran,Journal of Flood Engineering 3(1) January–June 2012; Pp. 83–92.

 AUTHORS: ABBAS GHOLAMI,MOHAMMAD MAHDAVI,SAEED ESLAMIAN
International Science Press
ISSN : 0976-6219

4- A Study on the effects of Lar Dam Construction in Hydraulic Fluctuation and Suspended Sediment Load on Aquatics Matter of Haraz River Vol 7,NO3,FALL 2013 JOURNAL OF AQUATIC, AZAD UNIVERSITY OF AZADSHAHR.
AUTHORS: ABBS GHOLAMI,MAHDI VAFAKHAH, SHABAN NAJAFPOOR

5-Comparison of Discharge and Suspended Sediment Load Variations before and after Lar Dam Establishment
Extension and Development of Watershed Management journal, Vol. 2, No. 6, Fall 2014.
AUTHORS:ABBAS GHOLAMI,MAHDI VAFAKHAH

6- Comparison Efficiency of Linear Moment Method With Common Methods for Estimation of Annual Maximum Peak Flood (Case Study at Sheikh Osman Watershed in Oshnavieh Area)
AUTHOR:ABBAS GHOLAMI
Watershed research management journal of sari agricultural and natural resources university(IN PRESS)

7- Detection of environmental - climatic effect on precipitation trend by using of Mann-Kendall and sen tests in selection stations of mazandaran province
AUTHORS:ABBAS GHOLAMI, MAHMOOD HABIB NEJAD ROOSHAN,MAHDI VAFAKHAH
Journal of Ecohydrology, Tehran University(IN PRESS)

8- Effects of Environmental Phenomena Challenge about Climate Change on Different Ecosystems by Emphasis to Water Resources and Adaptation
AUTHORS:ABBAS GHOLAMI, MAHMOOD HABIB NEJAD ROOSHAN, KAKA SHAHEDI, MAHDI VAFAKHAH, KARIM SOLAYMANI
JOURNAL OF WHEATHER AND CLIMATE RESERCH, WHEATHER AND CLIMATE RESERCH CENTER(IN PREES)

9- Assesment Efficiency of SWAT Semi-Distribution Model for Simulation of Streamflow (Case Study in Talar Watershed,Mazandaran Province)
AUTHORS:ABBAS GHOLAMI, MAHMOOD HABIB NEJAD ROOSHAN, KAKA SHAHEDI, MAHDI VAFAKHAH, KARIM SOLAYMANI
JOURNAL OF SOIL AND WATER,FERDOSI OF MASHHAD UNIVERSITY(IN PRESS)

10- Assesment Of Climate Change in Talar Watershed Of Mazandaran Province By Using Of LARS-WG5 Model
AUTHORS:ABBAS GHOLAMI, MAHMOOD HABIB NEJAD ROOSHAN, KAKA SHAHEDI, MAHDI VAFAKHAH, KARIM SOLAYMANI
JOURLA OF WHEATHER RESERCH OF KERMAM UNIVERSITY.(IN PREES)

11- Forecasting and Comparisons of Future Climate Change by Using of GCM Models under Different Scenarios in Talar Watershed of Mazandaran Province
AUTHORS:ABBAS GHOLAMI, MAHMOOD HABIB NEJAD ROOSHAN, KAKA SHAHEDI, MAHDI VAFAKHAH, KARIM SOLAYMAN
JOURNAL OF RANGE AND WATERSHED MANAGEMENT, TEHRAN UNIVERSITY(IN PRESS)
 

12- Study of Future Climate Change Effect on Actual Evapotranspiration and Soil Water by Using of SWAT Model in Talar Watershed of Mazandran Province
AUTHORS: Gholami Abbas, Habibnejad roshan Mahmood, shahedi kaka Vafakhah Mehdi, solaymani karim, Journal of Watershed Engineering and Management(IN PRESS)


The Subject of PhD Thesis:
Environmental Evaluation of Climate Change Using SWAT Model in Talar Watershed with Emphasis Hydrologic Indices
SUPERVISOR: Dr.Mahmood Habibnejad rooshan, Professor of sari agriculture and natural resources university
Dr kaka shahedi, Assistant Professor of sari agriculture and natural resources UniversityTitle of MSc Thesis:
Study Of The Best Frequency Distribution For Maximum, Mean And Minimum Discharges
By Using L-Moment Method
(Case Study In Mazandaran Province)
A Thesis Presented For The Degree Of Master Of Science Factulty Of Natural Resources,
Tarbiat Modarres University
SUPERVISOR: Dr. Mohammad Mahdavi, Professor of Tehran University


Proffessional Experiences:
- Experinces  Environmental Protection Organization of Iran , Expert in Natural and Human Environment , 2001-2002
- General Office of Mazandaran, Expert in Natural and Human Environment, 2001-2002Cooperation in Research Projects:
- Cooperation with Tarbiat modarres university in project Research About watershed management planning
- Cooperation with Mazandaren university in project Research About Flood controlInteresting Research:
- Environmental Effect of Flood, Climate Change and effect on the Environment, The human Impact on the Natural Environment,
  Hydrology, Flood Control, Watershed Management Engineering,Environmental impact Assesmen

 

 

 

 

 

 

 

© Shomal University.